• علی زادمهر   zadmehr@

    1397/09/09 ساعت 22:16

    چه #اصلاح_طلب باشیم چه #اصولگرا سعی کنیم در زندگی خود #اصولی داشته باشیم و روی اصول خود ایستادگی کنیم‌،کینه ورزی نکنیم‌اما با فردی که تا دیروز علیه ما همه جا حرف میزده ،همکاری نکنیم