• پيام فضلی ‌نژاد   Fazlinejad@

    1397/02/25 ساعت 15:40

    تنها راه ما، فقط دو راهىِ ویرانگر #چپ و #راست نیست؛ راه دیگرى هم همیشه هست. هر قدر در داخل کشور بیشتر با هم بجنگیم، شرایط خارجى سخت‌تر خواهد شد. اما، این به آن معنا نیست که براى انسجام داخلى از #اصول خود عدول کنیم. میتوان با حفظ اصول، تخاصم هاى عبث را کاهش داد. #انقلابیون_نوگرا

  • سيد محمود رضوي   smahmoodrazavi@

    1396/05/19 ساعت 00:43

    تقید ایشان به #اصول را اگر بیشتر از خیلی از #اصولگرا‌ها ندانم یقینا کمتر نمیدانم