• انتخابات در زمان خود انجام و در زمان مقرر با شور و نشاط مردم توأم خواهد بود اما در حال حاضر #مشکلات_اقتصادی و به ویژه مشکلات معیشتی و #اشتغال_جوانان از اهمیت برخوردار است و مسئولان باید در پی بررسی معضلات کشور باشند تا ضمن اتخاذ تدابیری بتوانند از فشار بر زندگی مردم بکاهند.