• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1397/05/04 ساعت 15:25

    سوپری سر کوچه عصبانی است از بدقولی پخشی‌ها؛ میگوید کیک هم نمی‌آورند، #سن‌ایچ شربت نمی‌دهد، #ایستک هم همین‌طور نوشابه #اسپرایت سفارش دادم نیاوردند؛ میگویند ممکن است #گران شود نمی‌آوریم …
    سوپری سرکوچه میگوید از ایرانی‌ها سواستفاده‌گرتر نداریم …