• عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز #اسقاط و #بازیافت خودروی فرسوده گفت «در پی ممنوعیت #واردات #خودرو حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط خودروی فرسوده تولیدی در مراکز اسقاط، بدون مشتری مانده و باعث ضرر و زیان این واحدها شده است.» | https://goo.gl/hdAGKg