• استیون پینکر؛ فیلسوف پاورپوینتی کتاب جدید #استیون_پینکر چیزی بیش از یک سخنرانی بسیاری طولانی تد نیست (دیوید بل، نیشن، ۳۷۰۰ کلمه، ۲۳ دقیقه) http://tarjomaan.com/barresi_ketab/۸۹۶۳/ …

  • عقل صرفاً بردۀ احساسات است - #استیون_پینکر برای فهم دوران #روشنگری، بیش از اینکه تاریخ بخواند، به لغت‌نامه رجوع کرده است (جان گری، نیواستیتسمن، ۲۵۰۰ کلمه، ۱۶ دقیقه) http://tarjomaan.com/barresi_ketab/۹۰۱۶/ …