• مسعود رفیعی طالقانی   Taleghanimasoud@

    1397/12/08 ساعت 15:10

    نگاه کنید این حکایت را؛انگار جنگ #آمریکا با ویتنامی‌ها یک افسانه است. این را می‌گویند استحاله. و #استحاله از رگ گردن به #ایدئولوژی‌ها نزدیکتر است. و استحاله از رگ گردن به ایدئولوژی‌ها نزدیکتر است. و استحاله از رگ گردن به ایدئولوژی‌ها نزدیکتر است

  • اینروزها دوستان بسیاری درمورد گره‌های #ازدواج مینویسند.به باور من ۹۹درصد این گره‌ها و حتی اقتصادیها فرهنگی است. معنای ازدواج #استحاله شده

  • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/06/16 ساعت 22:38

    اگر نظم #اقتصاد و معاش ما مبتنی بر یک صورت‌بندی اسلامی نباشد در قلمروهای دیگر بی‌تردید دچار مشکل خواهیم شد و انقلاب تدریجاً دچار مشکل و #استحاله خواهد شد. #ایران