• داوود حشمتی   heshmatid@

    1397/10/21 ساعت 22:49

    سال ۹۴ #احمدی‌مقدم گفت: وسط بررسی پرونده قاضی کناررفت وقضیه مسکوت ماند. شروع کردندبه جوسازی. گفتندبنیادتعاون درحال ورشکستگی است. تهدیدکردندکه اگربخواهی باما دربیافتی توراهم پایین می‌کشیم. کاری میکنیم مردم بریزند خیابان بگویند بانک قوامین پول‌مان ‌را بدهد نتیجه این پرونده چه شد؟