• امیر سیدین   amirseyedin@

  1397/08/17 ساعت 10:46

  #حمیدهوشنگی، روزنامه‌نگار برجسته داغ دریغ به سینه ما گذاشت و رفت پیش رفیق قدیمی‌اش #احمدبورقانی

 • کریم ارغنده پور   arghandehpour@

  1397/04/29 ساعت 15:54

  برای یادآوری پاکی و بزرگی در این روزها که اخبار فساد و حقارت زیاد است: روزهای نخست نمایندگی اش بود، کنار خیابان قدم می‌زدیم. نامه داده بود که ماشین نمی‌خواهد. گفتم بگیر بده برای یک کار خیر. پاسخش کوتاه بود. باورمندانه گفت: «نمی تونم بعدا جواب مردم رو بدم». #احمدبورقانی

 • گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

  1396/08/13 ساعت 10:31

  خداراشکر بااین که بال و پرمان راشکسته اند هنوز اندک نوایی داریم نام #احمدبورقانی تفاوت روزگاررا به یادمان آورد کاش همراهی #صنفی ادامه یابد