• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1397/08/27 ساعت 22:36

    قانون‌گذاران؛ نبایستی فقط به تصویب قانون صحیح، اکتفا کنند و همواره باید به اتخاذ روش‌های صحیح در اجرای قوانین نیز توجه کنند. چرا که #قانون_صحیح با #اجرای_نادرست، می‌‌تواند به حوزه‌های قانونی مربوط، آسیب وارد کند. نمونه بارز آن #اجرای_قانون منع بکارگیری #بازنشستگان در #شصت_روز

  • مسعود سلطانی فر   msoltanifar_ir@

    1397/08/04 ساعت 15:02

    تماس برخی از مدیران فدراسیون‌ها با فدراسیون‌های جهانی اثری بر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان نخواهد داشت. فدراسیون‌های جهانی برای قوانین مصوب پارلمان‌ها و نهادهای عالی قانونگذاری در کشورها احترام قائل هستند. ما ملزم به #اجرای_قانون هستیم.