• محمدرضا رهبرپور   MrRahbarpour@

    1398/02/28 ساعت 03:44

    زندگی مستقل از زندگان، قابل بحث نیست؛ این ماهستیم که به زندگی، زندگی می‌بخشیم واین مائیم که مستقیما مسئول شکل ومحتوای زندگی هستیم! ظرف مسأله نیست؛ مظروف موضوع بحث ماست! وانسان، مظروف ظرف زندگی‌ست: انسان امروز، فردا وفرداهای آینده … #نادرابراهیمی #ابوالمشاغل ص۴۱بااندکی تصرف

  • محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/07/07 ساعت 22:33

    اینکه فرموده‌اند باید از #مردم #یمن یاد بگیریم، منظورشان مخاطبین بوده‌اند و الا نوبت خودشان که بشود، با مردم #سوئیس هم حاضر به خوردن #فالوده نخواهند بود! #ابوالمشاغل