• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/31 ساعت 15:27

  أبقیت أکذب کاذب أبقیته وأخذت أصدق من یقول ویسمع #ابوالطیب_المتنبی ای روزگار! دروغگوترین مردم را نگه داشتی و صادق‌ترین آنها را، از ما گرفتی. کتاب شرح گریدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/31 ساعت 01:03

  ذکر الفتى عمره الثانی وحاجته ما قاته وفضول العیش أشغال #ابوالطیب_المتنبی زنده ماندن یاد انسان پس از مرگ، عمر دوبارهٔ اوست، در حالی‌که نیاز انسان در زندگی در حد قوت لایموت است و بیشتر از آن مایهٔ دل مشغولی است! کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/31 ساعت 00:54

  لا یدرک المجد إلا سید فطن لما یشق على السادات فعال #ابوالطیب_المتنبی به #بزرگی و #سرافرازی نمی‌رسد، مگر #مهتر #باهوش و #دانایی که براحتی کاری که بر بزرگان و مهتران دیگر #دشوار است، انجام می‌دهد. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/30 ساعت 00:25

  یغیر منی الدهر ما شاء غیرها وأبلغ أقصى العمر وهی کعاب #ابوالطیب_المتنبی روزگار در وجود من هرچه را بخواهد جز همتم دگرگون می‌سازد. من به انتهای عمر می‌رسم و #پیر می‌شوم در حالی که همتم #جوان … https://www.facebook.com/۱۳۹۰۴۲۷۶۵۵/posts/۱۰۲۱۴۲۸۴۵۶۶۸۱۳۳۱۶/ …

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/29 ساعت 23:49

  فإن أمرض فما مرض اصطباری وإن أحمم فما حم اعتزامی #ابوالطیب_المتنبی اگر من #بیمار شوم، #صبر م بیمار نمی‌شود و اگر تب دار گردم، #عزم و #اراده‌ام دچار تب نمی‌شود. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/29 ساعت 23:39

  أبنت الدهر عندی کل بنت فکیف وصلت أنت من الزحام #ابوالطیب_المتنبی ای #بلا (ای #تب)! من در محاصرهٔ #سختی‌های فراوانی هستم، پس چگونه از میان انبوه این بلاها خودت را به من رساندی؟ کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/29 ساعت 23:30

  فلما صار ود الناس خبا جزیت على ابتسام بابتسام #ابوالطیب_المتنبی وقتی #دوستی مردم، #نیرنگ باشد، من هم همانگونه به آنها می‌خندم که به من می‌خندند. (با دوستان نیرنگ باز مثل خود آنها رفتار می‌کنم) کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/28 ساعت 00:34

  فشرق حتى لیس للشرق مشرق وغرب حتى لیس للغرب مغرب #ابوالطیب_المتنبی #شعر من به سوی #شرق رفت به گونه‌ای که فراتر از آن شرق، مشرقی وجود نداشت و به سوی مغرب رفت به گونه‌ای که فراتر ازآن #غرب، … https://www.facebook.com/M.Naghipourfar/posts/۱۰۲۱۴۲۷۱۶۵۸۰۱۰۶۰۴ …

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/28 ساعت 00:22

  أغالب فیک الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب #ابوالطیب_المتنبی با #اشتیاق تو دست و پنجه نرم می‌کنم و با آن برنمی‌آیم، (با داشتن چنین اشتیاقی) از این #فراق درشگفتم در حالی که #وصل تو از فراق هم شگفت‌انگیزتر است. کتاب شرح گزیدۀ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/28 ساعت 00:03

  یخلف من لم یأت دارک غایة ویأتی فیدری أن ذلک جهده #ابوالطیب_المتنبی کسی که به پیشگاه تو نیامده است، بی‌گمان به مقصود خود نرسیده است، اما وقتی که به درگاه تو آمد، یقین می‌کند که به بالاترین مقصود خود دست یافته است. کتاب شرح گزیدۀ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/27 ساعت 23:55

  ألا لیت یوم السیر یخبر حره فتسأله واللیل یخبر برده #ابوالطیب_المتنبی ای کاش از روزها و شبهایی که به سوی تو می‌آمدم سوال کنی تا گرما و سرمای آنها از رنجهایی که کشیده‌ام تو را باخبر سازند. کتاب شرح گزیدۀ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/27 ساعت 23:42

  وأتعب خلق الله من زاد همه وقصر عما تشتهی النفس وجده #ابوالطیب_المتنبی درمانده‌ترین مردم کسی است که همتش بلند باشد، ولی تنگ دستی او را از رسیدن به خواسته‌اش باز دارد. (همتم بلند است، … https://www.facebook.com/M.Naghipourfar/posts/۱۰۲۱۴۲۷۱۳۷۹۰۸۳۶۳۱ …

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/27 ساعت 23:35

  أود من الأیام ما لا توده وأشکو إلیها بیننا وهی جنده #ابوالطیب_المتنبی چیزی را از #روزگار انتظار دارم که خود روزگارآن را نمی‌پسندد (#وصل دوستان) واز دست #جدایی به روزگار #شکایت می‌برم، … https://www.facebook.com/M.Naghipourfar/posts/۱۰۲۱۴۲۷۱۳۳۲۵۶۲۴۶۸ …

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/25 ساعت 00:54

  این #قصیده از #ابوالطیب_المتنبی رو فقط سعی کنید بخونید و لذت ببرید! #متنبی یکی از بزرگترین شعرا و مفاخر عرب است. قسمتهایی از اون رو با معنی قبلا توئیت کردم و در #رشتو پایین متن رو هم میزارم.

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/25 ساعت 00:02

  ومراد النفوس أصغر من أن تتعادى فیه وأن تتفانى غیر أن الفتى یلاقی المنایا کالحات ولا یلاقی الهوانا #ابوالطیب_المتنبی خواست انسانها حقیرتر از آن است که انسانها به خاطر آن باهم … https://www.facebook.com/۱۳۹۰۴۲۷۶۵۵/posts/۱۰۲۱۴۲۴۷۷۸۷۹۷۳۸۶۸/ …

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 19:25

  إذا الجود لم یرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مکسوبا ولا المال باقیا #ابوالطیب_المتنبی هرگاه جود و بخشش با منت و اذیت همراه باشد، نه ستایشی به دست می‌آید و نه مالی می‌ماند. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 19:02

  الرأی قبل شجاعة الشجعان هو أول وهی المحل الثانی فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلیاء کل مکان #ابوالطیب_المتنبی #عقل و #خرد پیش از #دلیری دلاوران است، یعنی عقل در مرتبه … https://www.facebook.com/۱۳۹۰۴۲۷۶۵۵/posts/۱۰۲۱۴۲۴۶۲۴۰۵۳۵۱۸۳/ …

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 17:55

  إذا أنت أکرمت الکریم ملکته وإن أنت أکرمت اللئیم تمردا #ابوالطیب_المتنبی اگر آزاده‌ای را گرامی بداری، بندهٔ تو می‌شود، ولی اگر فرومایه‌ای را گرامی بداری، گردنکشی نموده و دشمن تو می‌گردد. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 16:34

  کم تطلبون لنا عیبا فیعجزکم ویکره الله ما تأتون والکرم #ابوالطیب_المتنبی چقدر می‌خواهید برای ما عیب بتراشید، ولیکن از یافتن آن عاجزید، هم خداوند و هم جوانمردی از این عمل شما بیزارند! کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 16:01

  وما انتفاع أخی الدنیا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم #ابوالطیب_المتنبی اگر نور و تاریکی پیش چشم انسان یکی باشد، دیگر چه بهره‌ای از چشمش می‌برد؟ کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 13:16

  فلا عبرت بی ساعة لا تعزنی ولا صحبتنی مهجة تقبل الظلما #ابوالطیب_المتنبی دمی از عمرم نمی‌گذرد که بر عزتم نیفزاید و روحی که زیر بار ستم برود، با من همراه نمی‌شود. (همواره عزیزم و هرگز زیربار ستم نمی‌روم) کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 12:56

  ألقائل الصدق فیه ما یضر به والواحد الحالتین السر والعلن #ابوالطیب_المتنبی او حق می‌گوید، هرچند به زیانش باشد و ظاهر و باطنش یکسان است و ریاکار نیست. از قصیده مدح خصیبی کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 12:45

  قد هون الصبر عندی کل نازلة ولین العزم حد المرکب الخشن #ابوالطیب_المتنبی #صبر و #بردباری، همهٔ مصیبتها را برایم آسان گردانیده و #عزم و #اراده پولادین، توسن دشواری‌ها را برایم رام گردانیده است. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/23 ساعت 23:14

  أفاضل الناس أغراض لذا الزمن یخلو من الهم أخلاهم من الفطن #ابوالطیب_المتنبی مردان بزرگ، آماج تیرهای بلای زمانه‌اند و حال آن‌که مردانی که از هوش و ذکاوت بی ‌بهره‌اند، غم و اندوهی ندارند.(غم و اندوه انسانها در خور همت آنهاست) کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/23 ساعت 22:50

  ولو حملت صم الجبال الذی بنا غداة افترقنا أو شکت تتصدع #ابوالطیب_المتنبی اگر اندوهی که روز فراق ما را می‌فشرد بر کوههای محکم و استوار بار می‌گشت، بی‌درنگ از هم می‌پاشید. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی