• حبس ۸۰۰ #کارگرمعدن طلا در افزیقای جنوبی بیش از ۸۰۰ نفر ازکارگران #معدن طلای بئاتریکس در #آفریقای‌جنوبی در زیر زمین محبوس شدند علت حادثه قطع برق و ازکارافتادن آسانسورها بعلت طوفان عنوان شد تعدادکارگران محبوس درلحظه حادثه ۹۵۰نفر بودکه برخی ازآنها توسط تیم‌های امداد خارج شدند ایران