• حبس ۸۰۰ #کارگرمعدن طلا در افزیقای جنوبی

   بیش از ۸۰۰ نفر ازکارگران #معدن طلای بئاتریکس در #آفریقای‌جنوبی در زیر زمین محبوس شدند
   علت حادثه قطع برق و ازکارافتادن آسانسورها بعلت طوفان عنوان شد
   تعدادکارگران محبوس درلحظه حادثه ۹۵۰نفر بودکه برخی ازآنها توسط تیم‌های امداد خارج شدند
   ایران