• آزمایش موشکی ایران در شورای امنیت سازمان ملل بررسی می‌شود امروز اعضای شورای امنیت در جلسه‌ای که پشت درهای بسته تشکیل خواهد شد مساله #آزمایش‌های_موشکی جمهوری اسلامی و امکان تعارض آن با مصوبات شورا را بررسی می‌کنند. این جلسه به درخواست بریتانیا و فرانسه تشکیل می‌شود.