• یادآورى آخرین موضع رسمى سازمان حفاظت #محیط_زیست در مورد برداشت #آب از اعماق زیاد زمین که زمزمه آن چند روزى است دوباره به گوش مى رسد: «استحصال و برداشت #آب_ژرف ممنوع» https://bit.ly/۲l۰kolF

  • گامی دیگر با پیگیری‌های صورت گرفته، موضع رسمی سازمان حفاظت #محیط_زیست در مورد آب ژرف معین شد: استحصال و برداشت از #آب_ژرف ممنوع