• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

      1397/07/18 ساعت 18:28

      «ورود به طرح بهره‌برداری از آب‌های ژرف را ممنوع کنید!» #اردکانیان #وزیر_نیرو در نامه‌ای انتقادی خطاب به #رئیس‌جمهور به ورود برخی سازمان‌ها و ارگان‌های غیرمرتبط به بحث #آب_های_ژرف اعتراض کرده است. http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪af-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۷٪d۸٪b۱٪d۸٪ad-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۸٪a۲٪d۸٪a۸٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪da٪۹۸٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۱/ …