• محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/05/20 ساعت 20:31

  آقای رئیس جمهور!جنابعالی ووزیرمحترم بهداشت فرمودیدکه#داروگران نمی‌شودوبه قیمت سال قبل باقی می‌ماند.جنابعالی اطلاع داریددارو در یک ماه اخیرازصددرصدتاسیصد درصدگران شده؟ وبرخی اقلام داروازبیمه خارج؟ چه کسی پاسخگوست؟داروبرای برخی از نان بیشترحیاتی است.داروهای سرطانی ازهمه بدتر.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/05/12 ساعت 21:30

  بیش از چهارهزار روزاز حصرآقایان کروبی،مهندس موسوی و خانم رهنوردمی گذرد.این حصرتاکی بایدادامه داشته باشد؟ادامه این وضعیت به سود هیچ کس نیست.ازمسولین تقاضامی شوداین بزرگان،که از نزدیکان امام ومسولین رده بالای کشوربودندآزادکنید.اقای موسوی هشت سال با دولتی پاک کشورجنگی رااداره کرد.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/04/30 ساعت 00:28

  درکشورچه می‌گذرد؟گشتهای ارشادبااین برخوردهای خشن به زنان دنبال اجرای کدام حکم خداهستند؟همسررئیس جمهورمی گوید:حجاب مسئله اول سیاست درکشورهای اسلامی بوده" ظاهرامسئله آزادی وحل مشکلات اقتصادی مسئله چندم بوده ویامسئله نبوده!مدیرکیهان نیزسلب امنیت ازاتباع خارجی می‌خواهد!عجیب سیاستی؟!

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/04/19 ساعت 15:28

  دراین روزگارکه جامعه به وحدت وهمدلی بیشتری نیازداردوازسویی گرانیهابرمردم فشارآورده،دستگیریهای سیاسی امثال #تاجزاده چه توجیهی دارد؟به سودنظام است که ازنقدهای مشفقانه استقبال کندو اصلاح طلبان را دلسوزان ملت ونظام بداند.صداوسیمابامنتقدان امثال تاجزاده،برنامه گفتگوومناظره داشته باشد.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/04/15 ساعت 20:53

  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران :نسل ما از دعای کمیل لذت می‌برد؛این نسل از ازدواج سفید»سخن عجیبی است!نسل شماازکجاتربیت شدواین نسل ازکجا؟بااین همه هزینه‌های تبلیغاتی به عنوان دین،چرااین نسل دعای کمیل رارها کردوبه ازدواج سفیدروی آورد؟چه کسی پاسخگوی این سوال است؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/03/18 ساعت 12:49

  شگفتا چه اخبار دردناکی!روزی پاسداری ترور میشود،روزی ساختمان متروپل فرومی ریزد،با بجا گذاشتن دههاکشته،روزی بانک ملی سرقت می‌شودوامروز خروج‌قطار از ریل تا کنون بیست کشته.در کنار اینها گرانی لجام گسیخته.اینها را قضاو‌قدر و بلای آسمانی ندانید.تنها و تنها سوء مدیریت.وپاسخگونبودن است.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/03/07 ساعت 17:58

  ازاینکه امثال علم الهدی وکاظم صدیقی بادین خدابازی می‌کنندو گرانیهارادراین دولت امتحان الهی می‌گویندجای ملامت نیست.چراعلماومراجع دین دربرابرگرانیهاو بدعتهاساکتند؟پاسخ نسل جوان سرخورده را چه خواهندداد؟شایددرخطبه بعدفاجعه آبادان راهم تقدیرخدابدانند.قدمی دربازاررفته تافاجعه راببینند.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/03/01 ساعت 21:17

  تروریک پاسدارمظلوم چرا؟ منطق ترور تاکنون چه مشکلی را حل کرده؟چرابایدحرکتهای خشونت باردهه شصت تکرارشود؟همانطورکه سرکوب اعتراضات مدنی جزتشدیدخشونت نتیجه‌ای ندارد.روزگارتروروسرکوب سپری شد.شایدخیلی ازفشارهای روحی ناشی ازفشاراقتصادی باشد.حاکمیت بایدپدیده ترور و‌اعتراض راریشه‌ای ببیند.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/02/18 ساعت 18:28

  درکنارخبرتلخ گرانیهاشاهدیم که پلیس خانمی رادستگیرکرده واوراباضرب وشتم واردماشین میکندبه گونه‌ای که بدنش عریان می‌شودوازآنسوشاهدیم که طالبان برقع رابرای زنهاواجب می‌کند.چه کسی بایداین بدعتهارافریادبکشد؟اینست معنای حاکمیت دینی؟چراامثال اقای علم الهدی دراین مواردساکتند؟
  زن #پلیس

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/01/29 ساعت 19:47

  هردم از این باغ بری می‌رسد.درخبرهاخواندم اینترنت خانگی ۶۰درصدافزایش یافت.این هم لابدباید به حساب دولت قبل گذاشت!بیچاره کسانی که کلاسهای مجازی دارند.هیچ دولت و مجلسی مانند این مجلس و دولت شعار مردگرایی و ضدتورم ندادودر هیچ دولت و‌مجلسی مانند ایندوره قیمتهاپلکانی بالا نرفت.رحم کنید

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/01/11 ساعت 00:30

  تبلیغ دین خدا با گاز فلفل!دراصفهان به صورت زنان اسید می‌پاشند.در مشهدگاز فلفل.انجا ناشناس،اینجاشناخته شده.چه کسی پاسخگوست؟حاکمان خودمختارمشهدباطالبان پیمان بسته اندتازنهارا به پانصدسال قبل بازگردانند.اگرزنهاواردورزشگاه می‌شدند،عرش خدامی لرزید؟برای فرارازدین نیازبه دشمن خارجی نیست

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/12/21 ساعت 23:13

  درشبکه‌های مجازی بحث است که آیا مذاکره فعلی بهتراست،یامذاکره زمان دکترظریف. شخصامعتقدم تا باآمریکا مذاکره مستقیم صورت نگیردورابطه دیپلماسی مانند سایرکشورهابرقرارنشود،هیچ برجامی ضمانت دوام ندارد،ایکاش زمان اقای خاتمی که این فرصت فراهم گشت این امرمحقق می‌شدوشاهد خسارات بزرگ نبودیم.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/12/13 ساعت 19:40

  سخنان برخی امامان جمعه امروزدیدم تعجب کردم!چراباید ازدولت کفرمتجاوزچنین سخن گفت؟تباراین دولت، گذشته ازتجاوزمتعددبه ایران،درسالهای ۱۲۸۴و۱۲۹۱مجلس وحرم حضرت رضارابه توپ بسته وتعدادزیادی راشهیدکردند.حال به مردم بی گناه اوکراین حمله کرده وآتش برسرمردمی ریزد.این دولت قابل دفاع است؟عجب!

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/12/04 ساعت 12:09

  مصوبه طرح صیانت برمجلسیان مبارک!روزنامه اطلاعات نوشته درنه ماه سال جاری بیش ازچهارده هزارنفردرتصادف جاده‌ای کشته شدند.»بنابراین لازم است مجلسیان برای صیانت از جان مردم،طرح محدودکردن ماشینهاوکم کردن پهنای جاده‌ها در دستور کارقراردهدتا مردم در خانه بمانندوازماشین کمتراستفاده کنند!!

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/11/27 ساعت 08:58

  تصویرتازه از مهندس موسوی وخانم دکتر زهرارهنوردرادرشبکه‌های مجازی دیدم.غبارپیری زودرس پس ازیازده سال حصر، که برصورت آنهانشسته بود،همگان رامتاثرمی کرد.توانستم تلفنی باآقای مهندس صحبت کنم ولادت امام علی را تبریک بگویم.بانشاط صحبت کرد.تقاضااین است،رهاکنید.ادامه حصربه سودهیچ کس نیست.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/11/13 ساعت 17:44

  بعد ازحجاب اجباری نوبت زایمان اجباری رسید.براساس مصوبه مجلس توزیع اقلام ضدبارداری ممنوع شد.درست است که جمعیت ایران به پیری می‌رود.مجلسیان برای مسکن و معیشت جوانان چه چاره‌ای اندیشیده‌اند؟اقتصاد درست کنیدتا ازدواج و زایمان اختیاری داشته باشیم.مجلس ازقیمت دارووشیروپوشاک چه میداند؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/11/06 ساعت 10:13

  درباره مذاکره مستقیم باآمریکارئس دولت ووزیرخارجه هریک بابیانی سخنی‌گفتند.امیداست این باب دراین دولت اصولگراگشوده واین طلسم شکسته ومشکلات کشورکم شود.گوش شیطان کر،بعیداست مدیرنشریه کیهان یاکفن پوشان فریادوااسلاما!سردهند،چون دولت ازخودشان است.البته ازتوطئه کاسبان تحریم نبایدغافل بود

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/10/26 ساعت 17:23

  معاون وزیرکشور: ۱۰ درصدافراد۱۵تا۶۴ساله معادل ۵ میلیون نفرالکل مصرف می‌کنند/نگرش۲۷درصدمردم به مصرف موادمخدرمثبت است/سالانه۱۰۰هزارنفردرکشوراقدام به خودکشی می‌کنند.۳۰۰تا۴۰۰هزارسقط جنین می‌کنند. راستی پاسخگوی این آسیبهای اجتماعی کیست؟چراجامعه و نظام اسلامی،بایددارای چنین مصائبی باشد؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/10/22 ساعت 21:07

  از اینکه رئیس جمهور دغدغه عدالت داردستودنی است،امابا اضافه کردن حقوق کارمندان چه مشکلی از معیشت مردم حل می‌شود؟جز این که تورم بیشتری تحمیل شود،آقای رئیس جمهور!رویکردکلان سیاسی و‌اقتصادی را با نظرکارشناسان تغییردهید،ساختاراقتصاد رانتی و‌فسادزارا درست نمایید.شماوعده‌های زیادی دادید

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/10/09 ساعت 12:26

  باسلام و احترام. ازقلم فاخر و ادبیات زیبای دکترمهاجرانی بیش از این انتظاراست.تاریخ هیچ جنگی براساس واقعیت نگارش نیافته.تاریخ جنگ ما نیز چنین خواهدبود. مشکل امروزما اما چیز دیگری است.حقیر به نوبه خودوبراساس تشخیصم نوشته‌ام.سیاست و اقتصاد کنونی بایدباقلم امثال شما نقدشود.بادعای خیر

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/10/01 ساعت 09:25

  زمان احمدی نژادکه برخی کالای اساسی بانرخ ارزآزادعرضه شد و‌جای آن یارانه گذاشتند،چنان اثرتورمی بالایی داشت که مردم می‌گفتندکاش یارانه‌ها حذف می‌شدو‌نرخها به زمان خاتمی برمی گشت.باخذف ارز ۴۲۰۰ برای کالای ضروری درسال آینده این تجربه تلخ تکرارخواهدشد.مردم بگویندکاش نرخهای زمان روحانی

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/09/23 ساعت 22:49

  زمان حضرت علی ع مهاجمی به زن غیرمسلمانی حمله کرد، حضرت فرمود: اگر مسلمانی از غصه بمیرد، جای ملامت نیست.به زن سالخورده، مادرستاربهشتی، حمله کردندو ‌اورا زخمی ساختند، کدام مسئولی فریادش بلندشد؟چرا این جنایات رخ می‌دهد و‌مسئولان قضاوامنیت، ساده از کنارآن ماننداسید پاشی می‌گذرند؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/08/30 ساعت 21:04

  از قول وزیر امورخارجه خواندم که ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با تضمین من به کشور باز گردند.اگر این تضمین با هماهنگی قوه قضاییه، اطلاعات سپاه ووزارت اطلاعات صورت گرفته باشد،خبرنویدبخشی است.کاش سالهاپبش چنین کاری میشد. امیداست درفرودگاه به جایی دیگرنروند.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/08/18 ساعت 11:48

  دادستان کل کشور:یکی دوماه است که به صورت افسارگسیخته گرانی‌ها را دربرخی نیازهای مردم مشاهده می‌کنیم.به نظر می‌رسدپشت پرده هایی دارد.» سالهاست مردم گرفتارتورم و گرانی اند.دستهای پشت پرده گرانی، نابلدی وتحریم است.مجلس و دولت کنونی بنا بودگرانی رامهارکنند،چه شد؟دوباره رفت پشت پرده!

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/08/10 ساعت 20:56

  رئیس قوه قضا درخوزستان اظهارداشت:کالای موردنیازواردمی شود،تخلیه می‌شود ولی درگمرک ترخیص نمی‌شودوفاسدمی شود.ایشان گفت بایداین مسآله پی گیری قضایی شود>راستی چه کسی در این نوع مدیریتهامقصراست؟مردم چه گناهی کرده‌اند؟چه کسی باعث گرانی قیمت مایحتاج مردم است؟آیامعنای عدالت این بود؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/05/22 ساعت 23:51

  مدیرروزنامه کیهان مدعی شدکه میرحسین موسوی یک فراماسون است.به روایت شریعتمداری،شهیدآیت اسنادی در اختیارداشت که فراماسونر بودن اورا ثابت می‌کند.بایدازاین آقاپرسید،چراامام خمینی هشت سال جنگ ازمسئولی حمایت کردکه فرماسون بود.و دردفاع ازموسوی گفت: مخالفانت از اداره نانوایی عاجزند.جواب؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/05/19 ساعت 17:02

  سالهاقبل که استادشجریان عزل زیبای مرحوم #سایه را(نه لب گشایدم از گل..) در مایه دشتی با آن آواز بی نظیراجراکرد،فهمیدم همانطورکه در صدای شجریان اعجازاست،درساخت غزل نیز،سایه در قله غزلسرایان نامی ایران قرارگرفته.صدای شجریان اشعاروغزلهای هوشنگ ابتهاج را به خانه ماآورد.روحشان شاد.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/05/08 ساعت 19:35

  رییسی:مردم رسمااعلام می‌کنندمی توان بامقاومت تحریمهارابی اثرکرد.نمی دانم این اعلام رسمی ازکجابدست آمد؟آقای رییس جمهورمسئله مذاکره را به رفراندوم گذارید. تحریمهاوگرانیهاکمرمردم راشکسته است.چندروزپیش سازمان هواشناسی گفت کمبودتجهیزات مدرن مشکل سازمان هواشناسی است.شماوعده هادادید.کو؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/04/22 ساعت 00:36

  آقایی که می‌گوید:بزرگترین شعاردینی در جهان معاصرحجاب است، ازکجا چنین ادعایی دارد؟اگرقرآن قبول دارد،مهمترین شعاردینی درتمام ادیان الهی در کنارتوحید،عدالت اجتماعی است.به آن اندازه که از حجاب گفتیم،ازعدالت گفتیم؟به آن اندازه که بابی حجابیم جنگیدیم، باظلم و فقرواختلاس وگرانی،چنگیدیم؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/04/17 ساعت 17:37

  اقای احمدخاتمی می‌گوید:بسیاری بی حجابهازنها وبچه‌های همان دزدهاهستند.درهمین خطبه می‌گوید:تهمت گناه بزرگی است.خطیب محترم فکرنمی کندخودش تهمت بزرگی واردکرده است.ازکجامی گویدپدران بدحجابهادزدهستند؟اتفاقاغالب اختلاسگران که از داخل حکومت بوده‌اند،برای حفظ ظاهر،خانواده‌ای محجبه داشتند.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/04/13 ساعت 21:38

  ازقول معاون دادستان مشهدآمده:خدمات رسانی به زنهای بدحجاب دربانکهاو ادارات ممنوع است»این دستوربرمبنای کدام شرع و‌قانون است؟این بدعت نیست؟مگرمی توان شهروندی رابه خاطرحجاب ازحقوقش محروم کرد؟این حجاب چه ارزش اخلاقی دارد؟گشت ارشادبه گشت «ارهاب» تفیبریافته.به نام دین مردم رانترسانید.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/03/11 ساعت 23:29

  ازمقام محترم رهبری تقاضامی شود،همانطورکه دردولتهای قبل راجع به گرانی و معیشت مردم تذکرمی دادندومفیدبود،به دولت فعلی،نیز،تذکردهندتاچاره‌ای بیاندیشد.اوضاع خوب نیست.درهرفروشگاهی رفتم نارضایتی شدیداست.گرانیهابی سابقه است.تادیرنشده کاری کنید.خدانکرده خطردرپیش است.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/03/04 ساعت 17:43

  ایرناازقول جوادلاریجای آورده: خاتمی وموسوی انحراف داشتند.گفتم چه پاسخی به این سخن مضحک بگویم؛شایدبیتی ازحافظ کافی باشد: حدیث مدعیان و خیال همکاران/
  همان حکایت زردوز و بوریاباف است/ازاتهامات زمینهای ورامین چیزی نگویم،انشاالله که دروغ است!زردوزان درحصر،بوریابافان مدعی.چه حکمتی است؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/02/23 ساعت 13:31

  اقتصادبیمارایران تاکنون سه بارجراحی شده وعلاج نیافته، زمان هاشمی،احمدی نژادورئیسی .
  بیشترین تورم و فشاردرسال نخست این دولت بود.اقتصادایران،نه سرمایه داری،نه کمونیستی ونه اسلامی است.یک اقتصادغارتگری است.نمونه آن صنعت خودرو،آماراختلاسهاوابربدهکاران بانکی است.اداره کشورعالمانه نیست.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/02/14 ساعت 09:01

  چرابرخی امامان جمعه ازانصاف وعدالت خارج می‌شوند؟اقای علم الهدی علت گرانیهارادردولت پیش شخص روحانی میدانست.دراین دولت بی حجابی ودلالان سودجومیداند.کاش برای برخی امامان جمعه فکری میشدتاسخنان بی مبنابه نام دین گفته نمیشد.اگربی حجابی علت گرانی است؟بایددنیاقحطی گرفته باشد.کمی فکرکنید!

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1401/01/15 ساعت 07:26

  گرانی دارو دردی بر دردها افزوده است.رئیس حمهورمی گویدمافیای داروازهرمافیایی قویتراست.رئیس سازمان غذاودارومی گوید دارو به خارج قاچاق می‌شود.دراین چندماه داروچندبارافزایش نرخ داشته است.اقای رئیس جمهور!فرمان اداره کشوردست چه کسی است؟مافیا؟وعده هایی که برای حل این مشکلات بود، چه شد؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/12/28 ساعت 22:37

  اقای رئیس جمهورچندروز قبل ازسفره فقراصحبت کردند؛وازرفع فقرمطلق گفتند؛کاش نمی‌گفتند.دراین چندروزغالب اقلام خوراکی گرانترشد.شانه تخم مرغ هفتادهزارتومان.خریدگوشت که برای خیلی آرزوست. وعده‌های کاهش تورم چه شد؟کاش خطبای جمعه به جای حمله به اوکراین کمی هم به گرانیها حمله می‌کردند.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/12/17 ساعت 00:42

  سخنان اقای نبویان رادرمخالفت بابرجام شنیدم. بااسرائیل همدل بودکه برجام،بی برجام.بااستفاده از چنداصطلاح خارجی،مذاکره کنندگان دولت قبلی و فعلی راناتوان دانست.بایدازایشان پرسیدچه گروهی کشوررا به این سمت برد؟شماکه زمان احمدی نژاددرکنارجلیلی پرونده رابه شورای امنیت بردی.دوباره هم بله!

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/12/05 ساعت 21:50

  گفتیم در قرن بیست و یک،حاکمان به عقل می‌آیندوتصورجنگ راازذهن خودپاک وملتهادرآرامش زندگی می‌کنند.دریغاکه نشد.جناب پوتین،این حاکم مادام العمر،خواب ازچشم مردم گرفت.دنیا بالاتفاق بایداین جنگ افروزی رامحکوم کند.ملتهایکصدابایدعلیه جنگ فریادبکشند.دولت وملت ایران بایداین تجاوزرامحکوم کند

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/12/02 ساعت 01:52

  درآغار دولت سیزدهم پیش بینی می‌شدکه پهنای دو چیزکم شود؛یکی پهنای سفره مردم ودیگری پهنای بانداینترنت.امافکرنمی کردیم بااین سرعت.جوانی که سرعت اینترنت را ازاوگرفتی انتظار داری مهاجرت نکند.نخستین ابزارپژوهش درجهان امروزاینترنت است،این هم با طرح صیانت ازجامعه گرفتی . فاعتبروایااولی..

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/11/21 ساعت 12:26

  سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه: ازبودجه سال آینده هزارمیلیاردتومان برای تکمیل مصلاهای شهرستان و هزارمیلیاردتومان برای تکمیل مصلای تهران به قرارگاه خاتم از طریق تهاتر نفت پرداخت شود.سرهرآدمی ازشنیدن خبرسوت میکشد.دوهزارمیلیاردتومان ازپول ملت برای تکمیل مصلا؟! با این فقرواقتصادخراب!عجب!

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/11/10 ساعت 21:25

  دستوررئیس جمهوربرای آزادسازی سواحل خزرقابل ستایش است.خداکندماننددستوراحمدی نژادنباشدکه متوقف شود.پرسش این است،خیلی از این تصرفات و ساخت وسازهاباپول بیت المال درسالهایی بوده که آقای رئیسی درقوه قضابودند.چراجلوی اشغال سواحل نگرفتند؟درهیچ کجای دنیاسواحلش مانندایران به یغمانرفته است.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/11/02 ساعت 12:17

  دراین کشورچه میگذرد؟ازسویی دعوت می‌کنندتاخارج نشینان برگردندوازسویی شاهداخراج اساتیدی چون دکترفاضلی و دکتراباذری از دانشگاه هستیم.می گویندمهاجرت نخبگان زیادشده،دلیل آن با این کارهاروشن است.نمازدرکاخ کرملین خواندن خوب است،به شرط این که در داخل کشورامنیت فکری و شغلی وجودداشته باشد.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/10/22 ساعت 23:01

  بی گناهی کم گناهی نیست دردیوان عشق/یوسف ازدامان پاک خودبزندان میرود/رئیس جمهورپاکدستی مانند خاتمی باید از طرف مدیرکیهان به همدستی جورج سروس متهم شودوفریادی برنخیزد. حافظ چه زیباگفت:
  همای گومفکن سایه شرف هرگز/ درآن دیارکه طوطی کم از زغن باشد/

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/10/19 ساعت 14:00

  ب

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/10/08 ساعت 17:17

  پس از انقلاب هیچ دولتی مانند دولت سیزدهم در ماههای اول باجهش قیمتهاروبرونبوده است.آقای رئیسی ازقیمت دارو و یا نبودبرخی داروهای حیاتی خبر دارید؟دولتمردان می‌دانندمردم برای پیداکردن برخی اقلام دارویی چه میکشند؟جناب رئیسی شمادرتبلیغات برای کنترل قیمتها وعده‌های زیادی دادی، چه شد؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/09/27 ساعت 09:31

  این چه نحوه اداره کشوراست که بایدتجهیزات واکسن،به گفته معاون اول،لابلای وسائل سفیرواردشود.ازآن بدترپول ازطریق چمدان رد وبدل شود.کاسبان تحریم کی می‌خواهنددست ازسرمردم فرورفته در فقربردارند؟این دولت به مردم وعده هاداد.ازبورس تاتورم وارزش پول ملی.می گویندصبرکنی.به چشم.ولی تاکی؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/09/13 ساعت 11:29

  ازآجاکه این دولت ومجلس وعده‌های حل مشکل معیشت داده‌اند، امیداست تدبیری بیاندیشندتامذاکرات وین به شکست نیانجامد.نافرجامی مذاکرات به سودهیچ کس نیست،جزکاسبان تحریم. تحریم و تورم کمرملت شکسته وکشورآبستن حوادث است.بیاییم برای نجات کشوردیپلماسی مذاکرات راخردمندانه وخبیرانه هدایت کنیم.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/08/25 ساعت 17:34

  معنای مجلس انقلابی فهمیدیم!اقتصاد و گرانی و ده‌ها مشکل مردم را رها کردن و به سگ و گربه پرداختن که هر کس در خانه داشته باشد جرم است،این مجلس شاید در تاریخ مجالس برجسته باشد.چون باید پنج دقیقه به نماز ظهرتعطیل کند،تا مشکلات آخرت روی زمین نماند.ریشه مشکلات دنیاهم ترک یادونام خدابود.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/08/14 ساعت 12:22

  سفرهای استانی روسای محترم قوای سه گانه رابه فال نیک میگیریم؛ولی شما را بخدا فکری به حال گرانیها کنی.وعده دادید تورم را دراسرع وقت مهارکنید؛ که نشد و نرخهاافزایش یافت.با مرگ بر امریکاگفتن ووعده تمدن نوین اسلامی دادن،برای مردم آب و نان نمی‌شود.اقتصادرادرست و مشکل تحریم راحل کنید.