• محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/07/23 ساعت 11:13

  فیلمی که از دستگیری دختری توسط گشت ارشاداز رسانه هاپخش شدبسیار تکان دهنده بود.اگراین کارتوسط داعش یاطالبان صورت می‌گرفت، جای تعجب نبود.مبارزه بابدحجابی رارهاکنید، تورم را مهارکنید.بی حجابی منکراصلی جامعه مانیست، فقرواختلاس و اقتصادبهم ریخته وگرانی وضعف مدیریت منکراصلی جامعه هست.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/06/26 ساعت 00:46

  امشب داروخریدم شد۸۵۰ هزارتومان.گفتم داروها ایرانی و بیمه است چرا اینقدرگرانشد؟گفت دارو گران و تعهدبیمه کم شده گفتم مردم چه گناهی کردند؟فریادنسخه داران بلندشد.دارو درسبداغلب زندگیهاراه یافته.جان مردم درگروآنست.چراهیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد؟چرادرکشورکسی فکرمافیای دارو‌ رنج مردم نیست؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/06/19 ساعت 16:23

  درخبرهاازقول وزیربهداشت آمده باران واکسن خواستیم سیل آمد.دست شمادردنکنه.اماچرااین باران یاسیل دردولت قبل نیامد؟چه کسانی سد شدند؟چرانامه نوشتی تاازورودواکسن جلوگیری شود؟حتی جلوی واکسن اهدایی راگرفتی؟ جناب وزیرهزاران نفربه خاطرخط بازی سیاسی راهی گورستان یادغدارشدند.چه کسی پاسخگوست؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/06/14 ساعت 21:40

  درخبرهاآمده اقای دکترعبدالکریمی ازدانشگاه اخراج شد.صحت وسقم خبرنمیدانم.شایدبرخی دیدگاههای ایشان موردنقد هم باشد.امااخراج یک استادازدانشگاه به جرم دگراندیشی یعنی تعطیل کردن فکروآزادی اندیشه.زمان احمدی نژادضربه بزرگی به دانشگاههاواردشد.امیداست دردولت تحولخواه شاهدفشاربرافکارنباشیم

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/06/02 ساعت 23:46

  فیلمی که از داخل زندان اوین دردنیامنتشرشدشرم آوربود.تاریخ خواهدنوشت زمانی گه ملایان و‌معممین درایران حاکم بودند، چنین ستمهایی برزندانیان رواداشته میشد.آیاحکومت اسلامی این بود؟اگرمسولین بایک عذرخواهی تمام کننداین لکه ننگ پاک نخواهدشد.قوه قضائیه که حاکم برزندانهاست بایددادخواهی کند

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/05/28 ساعت 13:44

  چگونه آقای عطاءالله مهاجرانی طالبان ۲راازطالبان۱جدامیکند؟باچندمصاحبه و وعده ازحکومت آینده طالبان دفاع میکند؟طالبان ۲ باچه مقدارریختن خون مردم افغان از زن و کودک به قدرت دوباره رسیده است.جناب مهاجرانی تکلیف خونهایی که ریختندچه میشود؟ازشمابعیداست که کشته‌های این قاتلان راشهیدبنامید

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/05/18 ساعت 17:19

  ازمراجع و مسئولین محترم خواهش میکنیم #_عزاداریها را ممنوع کنند.ببینید در بیمارستانهاچه خبراست،به جای این که عزاداریهارا تعطیل کنید،ورودواکسن راتعطیل کردی.اگرمقابله با کروناوورودواکسن عاقلانه مدیریت میشد، امروزآمارفوتیهاحدود۶۰۰ نفرنمیشدوشایدبیشتر.فکرجان مردم باشی. عزاداری رهاکنی.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/05/15 ساعت 07:35

  سخنان سران سه قوه که روزتحلیف ایرادشد،چندان تناسبی باحضور میهمانان و مخاطبین که از فرق و‌مذاهب مختلف بودندنداشت،بویژه سخنان رئیس مجلس،که به یک انشاء پرغلط شباهت داشت.اینهمه از ضعف گذشته‌ها گفتن ووعده‌های ناممکن و احساسی دادن و از ایران نو ومتحول وتمدن اسلامی گفتن چه لزومی داشت؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/05/06 ساعت 19:47

  مجلسی که آمده بودمشکلات معیشتی مردم را حل کند، دید ناتوان است،برای این که بی کار نباشد به جان فضای مجازی افتادتا ایمان مردم از دست نرود. نامش را « صیانت» گذاشت.به قول ایرج میرزا :گفتند که واشریعتاخلق/روی زن بی نقاب دیدند/ظاهراباتصویب آن شرع نبی از این خطرجست.این است مجلس انقلابی.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/04/27 ساعت 12:03

  دوبحران بزرگ در کشورنشان حاکمیت در تدبیرامورناتوان است،یکی بحران کروناودیگری بحران کم آبی.چراورودواکسن از خارج محدودشدوصدهاانسان بکام مرگ رفتند،چرامردم برای واکسن راهی ارمنستان و دوبی میشوندچرامردم به واکسن ایرانی وحاکمیت بی اعتمادندچراخوزستان بزرگترین استان آب خیزخشکید؟پاسخگوکیه

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/04/19 ساعت 08:36

  زمزمه هایی از بعضی مقامات شنیده می‌شودتاطالبان برسمیت شناخته شود.درمجلس گفته اندمبارزین اصیل منطقه.دروزارت خارجه حرکت تروریستی آنهارا جهاددرراه خدادانسته‌اند.برخی می‌گویندطالبان تغییرماهیت داده.امیداست وزارت خارجه دراین چندروزباقی مانده در دام روسیه نیفتد.تجربه سوریه مارابس است.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/04/13 ساعت 21:32

  ازقول یکی از مقامات سپاه آمده که در فکردولت اسلامی هستیم.اوایل انقلاب این حرف گفته شد،امام اصراربرجمهوری اسلامی داشت.زمزمه حذف جمهوریت شروع شده.هشدار!داعش و طالبان هم دنبال دولت اسلامی هستند. دولت پدیده مدرن است.معنای دولت اسلامی روشن نیست.مانندشهرداری اسلامی یا محیط زیست اسلامی.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/04/03 ساعت 18:25

  خبری دراطلاعات امروزسوم تیرازقول رییس دادگستری یزدخواندم بهتم گرفت«سرقت درراس جرائم استان یزدقراردارددرسال ۹۸به ازای هرهزارنفر۱۲۴فقره پرونده دردستگاه قضایی یزدتشکیل شد»درکدام برهه از تاریخ دارالعباده یزدچنین بوده در رژیم گذشته چه تعدادپرونده در دادگستری یزد وجودداشت؟! کجامی رویم

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/03/25 ساعت 00:21

  سخنان اخیر#مصلحی دررابطه باردصلاحیت هاشمی اگردرست باشدبایدبحال این کشورخون گریست که سرنوشت مردم دست نهادامنیتی است و شورای نگهبانش خودش نیست. اگرنادرست است بایدبرخوردقضایی شود. بلی ردصلاحیتهای اخیر گواه براین ادعاست.شایدطرح این واقعیات برای مشارکت حداقلی باشدتاکاندیدمنظورپیروزشود

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/03/09 ساعت 21:02

  امام جمعه مشهدحق دارد مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کند. امادر دومورد کسانی راکه شرکت نکنندیادعوت به عدم شرکت کنندبه کفرمتهم کرده است. یعنی خروج ازاسلام.لابد حکم چنین کسان اعدام است؟!حقیر از علما و مراجع خواهش می‌کنم به اقای علم الهدی تذکر دهنددر کارسیاست بادین خدابازی نکند.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/02/31 ساعت 21:51

  در خبرهااز قول امام جمعه مشهدآمده:هرکس به عدم شرکت درانتخابات تبلیغ کند«کافر»است!مرحوم شیخ فضل الله نوری گفته بودهرکس واردمشروطه شودحکم مرتدفطری براوبارمیشود.کسی نیست به امام جمعه مشهدبگویداین حکم را ازکجای دین درآوردی؟چراعالمان دین در برابراین بدعتهاساکتند؟شرکت بله،چرا حکم کفر؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/02/22 ساعت 07:06

  درخبرها ازقول ذوالنوری خواندم: #ظریف را به مجلس آوردیم نزدیک بود سکته کند،و خنده برخی نمایندگان.جالب این که این آقانماینده قم است.ببینید اخلاق و فرهنگ یک روحانی معمم که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز هست.از بقیه چه انتظاری است ؟چند روز ریاست و کسب ثروت بااخلاق ماکیاول.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/02/16 ساعت 10:59

  کتاب جهل مقدس اثر«الیویه روا»ترجمه دکترناصری و طباطبایی را بخوانید. ببنیداگرفرهنگ هویت سازی خودرا ازدست دادوایمان به تنهایی هویت سازشد،چه فاجعه آفرین است.!نویسنده میگوید: خشونت نه از برخوردتمدنهاکه از عقب نشینی هویت فرهنگی دربرابر دین پیدامی شود.حال روزگارما و مداحان هویت سازاست.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/02/08 ساعت 20:03

  نشرنواردکتر#ظریف خیانت بزرگی بود. حمله هایی که درپی آن به آقای ظریف صورت می‌گیرد گناه مضاعف است،باابزارکردن شهید قاسم سلیمانی برای خرد کردن یک شخصیتی که سرمایه کشور است، برای هر هدف سیاسی باشد جفای به کشوراست.اگر مذاکرات وین وشایعه کاندیدایی دکتر ظریف نبود،نوارمصاحبه منتشرنمیشد.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/02/03 ساعت 22:32

  چرافریادی ازحلقومی بر نمی‌آید تا صداو سیمای کشور را در جهت منافع ملی هدایت کند؟عوامل اسرائیل تاکجا نفوذکرده که نهادی مانند صداوسیمانمی گذارداین مذاکرات به سودمردم ایران انجام پذیرد.عوامل نفوذ تنهادرمراکزهسته‌ای رخنه نکرده تا منفجرکند،بیشترباید ردپای آنان در گاندو یا مستنداخیردید

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/01/18 ساعت 16:41

  روشی که صداو‌سیما درکنار مذاکرات وین‌ پیش گرفته بعید است به فرجام خوبی برای ملت ایران بیانجامد.نمدانیم این کاخ شیشه‌ای جام جم چه گونه جایی است که هر کس آنجا جای گرفت مصالح دین و ملت را نشانه رفته است.چه عواملی در آنجا رخنه کرده که باید #گاندویی برای آنجا ساخت.فقروبدبختی بس است.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/01/11 ساعت 22:51

  پناهیان انتخابات آینده رامقدمه ظهوردانسته. همانطورکه برخی روحانیون آخرین شاه صفوی را مقدمه ظهورمیدانستند.این حضرات دراین چندسال تمام سرمایه دینی را خرج سیاست بازی کردند، چیزی برای اعتقادات مردم نگذاشتند.چرابایدباابزار دین مردم رافریب داد؟بس است!عامل نفرت مردم وجوانان ازدین نشوید.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1399/12/30 ساعت 18:19

  تبریک به همه ایرانیان عزیز،هرکجای دنیاکه هستند.سالی که گذشت ازجهاتی برکام همگان خوش نبود.به نظر میرسداگر قوه محترم قضائیه در حدامکان درب زندانها را باز ومرزهای کشور را برای ایرانیانی که درخارج به سختی زندگی میکنندبروی میهن خودبازکندودولت کرونارامهارنماید ،سال پرنشاطی خواهیم داشت.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1399/12/22 ساعت 16:14

  اقای علم الهدی گفته اندکه سفر پاپ به عراق توطئه آمریکا بوده است. اگر پشت سر هر جریانی توطئه آمریکا ببینیم،براین باورم که پشت گفته‌های علم الهدی نیز توطئه آمریکاست، چون سخنرانیهای ایشان ،غالبا، در جهت فراری دادن جوانان از دین وتخریب منافع ملی است. این ملاقات درجهت صلح سودمندبود.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1399/12/08 ساعت 17:16

  چرا جنگ؟تا کی جنگ‌؟تا کی راکت پراکنی؟ چرا باید درسوریه و‌جاهای دیگر اینقدرکشته شوند.برای چی و‌برای کی؟چرا سیاستمداران به فکر نمیآیند؟خداوند انسانهارابرای جنگیدن نیافریده،تاکی باید ثروت مردم گرسنه هزینه نرم افزارجنگی وجنگیدن شود.مردم یمن چه گناهی کرده‌اند؟بیاییم دست ازجنگ برداریم.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/07/25 ساعت 14:12

  کلیپی به عنوان برائت از حرم امام رضاع منتشرشده خجالت آوراست.قربانی این شعارهای نامشروع شیعیان درافغانستان و جاهای دیگرهستند.چراعالمان دین ساکت هستند؟چه کسی باید جلوی این بدعتهابگیرد؟درحرم امام رضا و شعارتفرقه؟!چه کسی جواز این بدعتهارادرمشهدداده است؟بی شک عوامل نفوذهمه جارخنه کرده

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/07/07 ساعت 18:32

  امیدداشتم بامجلس انقلابی ودولت فعلی قیمتهاونرخ دلارکنترل شود، نشد.بیش از چهل ساله درتورم دورقمی مانده‌ایم.کرونایاب درست شد!کوانتوم درکتاب ابن عربی پیداشد!تورم حل نشد.مجلس با«طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها»فکرکرددرست میشه، نشد.قیمتهاواجاره هاکمرشکن.مشکل کجاست؟نبودفکروتخصص.شعاربسه

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/06/21 ساعت 10:36

  روشی که رئیس دستگاه قضاپیش گرفته بایدتشکرکرد.امیدواریم ایشان باوزیرمحترم اطلاعات،هرچه زودتر حصریازده ساله آقایان:کروبی،موسوی وخانم رهنوردرابردارند.این حصرزیبنده نظام نیست که دونفرازازمسولین بالای نظام یازده سال بدون هیچ حکمی در حصرباشند.رفع این حصرناموجه موجب همدلی بیشترملت است.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/06/16 ساعت 12:04

  دنیای اسلام شاهدیکی ازفجیعترین وقایع است.مسلمانان درافغانستان بنام دین همدگررامیکشند.مردم پنجشیرتوسط ارتش جمهوری اسلامی پاکستان قتل عام میشوند.دههاهزارزن و‌کودک آواره کشورها و بیابانها.چرامراجع دینی و دول اسلامی ساکت نشسته.انسانهاتاکی بایدفدای قدرت حاکمان شوند؟این چه اسلامی است؟!

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/06/06 ساعت 11:48

  حضرات آقایان رئیسی و رضایی!مهمترین وعده‌های تبلیغاتی شما کاهش تورم وحفظ ارزش پول کشوربود.بحق وعده نیکی بود.الان اقتصادکشوردست شماست.میدانی دراین یک ماه دلارچنددرصدصعودوپول ملی چنددرصدسقوط کرده است؟میدانی خوراکهای اساسی مردم دراین مدت چنددرصدگران شده؟سرزده واردبازارشوی.گرانی تاکی؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/05/29 ساعت 23:29

  چراصداوسیماباپوتین درحمایت ازطالبان همصداشده؟سرنوشت این ملت رابااسلام طالبان گره نزنید.تجربه یمن و سوریه مارابس!تحریمهاازیکسووسوءمدیریت درمبارزه باکروناومردن صدهاتن درهرروزبه اندازه کافی روح ملت را جریحه دارکرده است.طالبان رارهاکنید.این ملت ازچنین دین و حکومتی بیزاراست.چشمهانبندی

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/05/26 ساعت 10:58

  جریان عاشورابرای این بودکه مردم درسایه عدالت خوب و راحت زندگی کنند.ظلمی درکارنباشد.آیابااینهمه عزاداری به چنین هدفی دست یافته‌ایم؟عمده فسادبنی امیه دوچیزبود۱-ثروت جامعه دردست عده‌ای خاص افتاد«مال الله دولا»۲-ومردم به فقروذلت افتاده بودند.«عباده خولا»یعنی بجای قرآن قارون گذاشتند.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/05/16 ساعت 10:21

  بی شک بخش بزرگ تلفات بالای کروناناشی ازسوءمدیریت است.دراین کشورکسی پاسخگوی جان مردم نیست.اجازه داده انددرمحرم عزاداریهابرگزارشود.به نام امام حسین باجان مردم بازی می‌کنند.عقلاوشرعااین عزاریهاحرام است.شمارابخدابس کنید!درست است که خودشماواکسن..زدید.دین خدااین نیست که مردم رابکشید.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/05/13 ساعت 20:23

  امروزچهارشنبه دراتوبان قم- تهران چندنفرطلبه را دیدم پیاده وپلاکاردرددست که نوشته بود«محاکمه روحانی»به سوی تهران درحرکت.این پنجمین رئیس دولت است که خائن است و‌منافق وبایدمحاکمه شود.تاریخ درباره ماچه خواهدنوشت وسرنوشت دولت فعلی چه خواهدشدوحرکت این چندطلبه ازکجاهدایت میشود؟خداداند

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/04/30 ساعت 11:26

  ایکاش حاکمان کشور به سخن دلسوزان منتقدپیش از حوادث توجه می‌کردند.مسئله خوزستان مانند مسائل دیگرقابل پیشگیری بود.گلوله و سرکوب هیچ مشکلی تا کنون حل نکرده است،نگذاریم مسئله خوزستان مانندمسئله هسته‌ای یامسئله جنگ وپیش ازآن گروکانگیری به جاهای حساس و پر هزینه برسد.ازگذشته عبرت بگیریم

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/04/23 ساعت 23:15

  بااجازه رئیس پلیس تهران عرض می‌کنم:مشکل جامعه ما سگ گردانی در خیابان نیست.این کار نه شرعا حرام است و نه قانونا. نخست ببینید چرا برخی جوانهابه داشتن سگ خانگی روی آوردند؟مشکل ما تحریمهایی است که نگذاشتندبرطرف شود.مشکل ما بیکاری،فاصله طبقاتی، بی هویتی جوانان،گرانی مسکن، تورم وفقراست

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/04/17 ساعت 19:36

  روزیکه فرمانده سپاه گفت به ملت آمریکا واکسن می‌دهیم،ناگهان خنده‌ام گرفت.دوماه هست می‌خواهندبه ۶۵سال ببالا واکسن بزنند،امروز و فردامیکنند.تاکنون چندنوع واکسن رونمایی کرده انداما همچنان آمارمرگ و‌مراجعه بالاست.تاکی بایدسخنان بی معناشنید؟بس است.بنشینیدبا‌دنیامذاکره کنید.تحریم تا کی؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/04/11 ساعت 15:49

  درخبرهاامده غالب میلیاردرها ایرانی هستند،از عربستان سعودی بیشترچون تحریمهادورزدند،ازارز چند نرخی بهره بردندوغالباآقازاده‌اند،ازآنطرف خط فقر روبافزایش.اگرراستباشدپاسخگوکیست؟عدالت اجتماعی چه شد؟واژه مستضعف که قبل از انقلاب برایش سینه میزدیم کجارفت؟بالاخره جامعه، قارونی شد یا قرآنی؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/03/31 ساعت 09:28

  زاکانی گفته غربگراهاپای صندوق رای رسواشدند،یعنی سی و چندمیلیون نفر که به رئیسی رای ندادندغرب گراهستند،پس اکثرمردم غربگراهستند.خب، چرا باغرب رابطه برقرارنمی کنی؟ کاش زاکانی پوششی می‌ماندتارای مردم را برای خودش میدید.غالب این افراط گراهاازجایی مشکل دارندوخطرشان نبایددست کم گرفت.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/03/15 ساعت 22:31

  کاوه‌ای پیدانخواهدشدامید»#مناظره امروز مسابقه‌ای بودبین کاندیداهاتاایران بیماررا بیمارترنشان دهندگویاآقایان تاکنون هیچ مداخله و مدیریتی درکشورنداشتند.شگفت این که وعده بهشت میدادنداماهیچ برنامه روشنی درچنته نداشتندکسی به ریشه مشکلات کشورازجمله سیاست خارجی وعامل تحریمهاشاره‌ای نکرد

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/03/04 ساعت 23:18

  روزی که سخنگوی #شورای نگهبان اعلام کرد،مشارکت کم، مشروعیت نظام را دچارمشکل حقوقی نمی‌کند،معلوم بودجریانی درپیش دارند.نظرکسانی که از اوائل انقلاب انتخاب راقبول نداشتندکم کم این نظر به دست شورای نگهبان حاکم شد.ممکن است روزی در این کشور چیزی بنام انتخابات وجودنداشته باشد،یامثل روسیه

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/02/25 ساعت 13:35

  از#آقای رئیسی انتظارمی رفت بیانیه را بهترمی نوشت،پرخاشگری وعصبانیت ووعده‌های بهشتی دادن،دیگران را در وضع موجوددر بیانیه محکوم کردن،دستگاههای دیگری را در وضع موجوددخیل ندانستن وازخودزیادگفتن، زیبنده بیانیه نبود.این وعده‌ها همه داده‌اند. جاداشت دیدگاهی تازه درمسائل اجراارایه میداد

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/02/20 ساعت 13:29

  شب گذشته یکی از رومهای کلاپ هووس شرم اوربود.برای چند روز ریاست و کسب کرسی قدرت اصل اولیه اخلاقی زیر پاگذاشته بودند.جوانکی ازآنسوی دنیا دعوت کردند تا آبروی خانواده‌ای را ببرد.به پای جنگ قدرت صدهامیلیارد دلار هزینه کم بود،حال نوبت هزینه کردن آبروی افراداست.یاازراه مداحی یاکلاپ هووس

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/02/14 ساعت 11:46

  با خودمیگفتم چگونه مردم ایران ستمهایی راکه بر قائم مقام وامیرکبیرومصدق رفت به تماشانشستند؟میبینم مداحی در لیالی قدر خدومی مانند #جواد ظریف راهجومیکند،برخی به پای این هجویات سینه میزنند.بیادرنج حافظ:آب و هوای فارس عجب سفله پروراست/کوهمرهی که خیمه از این خاک برکنم.اینست عاقبت اصلاح

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/02/04 ساعت 21:29

  ستادمقابله باکروناقصدداردشبهای احیاشهرهای زردونارنجی را قرمزکند. اگررعایت پروتکلهاواجب است چراشبهای احیاواجب نباشد؟چرابنام دین باجان مردم بازی میکنند؟چرابایدتسلیم چندمداح و رضه خوان ومقدس مآب شد؟چرامردم درخانه‌های خودمراسم انجام ندهند؟هردستوردینی اگرسلامتی انسانراتهدیدکندحرام است

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/01/24 ساعت 22:45

  چهاردهه از انقلاب گذشت،مشکل اصلی این کشور یعنی#تورم حل نشد.شوخی نیست،تورم فعلی کشورازتورم زمان جنگ بیشتراست.شما را بخدا در حق این مردم رحم کنید.چندکشوردردنیای امروزتورم دورقمی دارد؟چراکشوراسیرشعارهای سیاسی غلط کرده‌ای؟۶۰میلیون نفرمستحق بسته معیشتی هستند.تورم دهه۵۰رژیم راساقط کرد.

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/01/14 ساعت 23:08

  امیدواریم #مذاکره غیر مستقیم ایران و آمریکابه سودهردوکشوردراین دولت پایان پذیردوسایه شوم تحریمها که خسران بزرگی واردکردبرطرف گردد.انتظاراینست که هرچه زودترمذاکره مستقیم آغازشودواین وضع فعلی که میان ایران و‌آمریکاست به یک رابطه خوب دیپلماسی بیانجامد.بی ارتباطی خیری برای دوملت نیست

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1400/01/02 ساعت 08:49

  روزعید به آقای مهندس موسوی و خانم رهنوردتبریک گفتم.برای عرض تبریک به آقای کروبی به اتفاق خانواده درمنزلشان دیدارکردم.ایشان همچنان نگران بود که اصل انقلاب ونظام آسیب ببیند.باحافظه قوی ازگذشته میگفت حال هرسه عزیزان خوب بود. اینهاسرمایه‌های انقلابند.به امیدرفع حصرکامل ازاین گرامیان

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1399/12/27 ساعت 21:31

  امشب اخبار ساعت۹ از سیما گوش می‌کردم.صف مرغ راگزارش می‌کرد.واقعا خجالت آوربود.انقلاب کردیم تا دنیاو آخرت مردم را آبادکنیم.۴۲سال گذشت اقتصاد این کشورسامان نیافت.چه کسی مقصر است؟شأن ملت ایران این نیست که ساعتهادرصف مرغ بایستد.چرا حاضرنیستیم در اداره کشورتجدید نظرکنیم؟گرفتاری تاکی؟

 • محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

  1399/12/16 ساعت 11:18

  از روزهای مبارک دیدارپا‌پ فرانسیس با آیت الله سیستانی است .تعامل و تعایش ادیان با این دیدارها معنا پیدامیکند. امیدواریم از برکت این دیداررنجی که مردم از جنگ عقایدمیبینند کاسته گردد. تنگ نظران و متعصبان به خودآیند. عالمان ادیان وحاکمان کشورهاباهم گفتگوکنند. آیین انسانهامحترم دارند