• عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/11/23 ساعت 08:02

  ثمره۴۰ سال انقلاب که قرار بودآزادی، برابری وعدالت رادرپرتوحاکمیت قانون برای ایرانیان به ارمغان بیاورد؛دستاوردش اشتراک درسفره انقلاب برای قدرتمندان بود. اصلاح طلبان موتلف اعتدالیون درقدرت بهمراه اصولگرایان،رهاوردانقلاب رابه رانت وفساد برای اقوام نسبی،سببی و ژنهای برترتقلیل دادند.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/11/02 ساعت 10:15

  وزارت اطلاعات پاسخ دهد اگرآقای بخشی وخانم قلیان بااعمال خشونت به اعتراف گیری تن ندادند،پس چراپس ازآزادی وباپخش«طراحی سوخته» مجددابازداشت وسخن شان مواضع پیش ازبازداشت هست. پر مسلم است که امنیتی هاگرفتار شیوه‌های نخ نماشده‌ای اندکه با تهدیدو ارعاب می‌تواننداختناق مقطعی ایجاد کنند.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/11/01 ساعت 14:54

  #بازداشت_کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی نشان می‌دهدکه سناریوی حکومت «تور زندان»برای هرگونه حرکت مخالف باوضع موجودویا هزینه تغییرخواهی است. انتقاد به هزینه‌های صورت گرفته در سوریه وشهدای مدافع حرم جرم نیست بلکه می‌تواند دفاع ازمنافع ملی باقرائتی غیر ازایدئولوژی رسمی باشد.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/27 ساعت 20:24

  نوبخت ابوالمشاغل: «برخی ازمسولان ازجنس مردم نیستندو حسی به مردم ندارند؛قطعا عذرچنین مدیرانی رامیخواهیم» حضرت نوبخت خوش شانس؟!اگر قرار هست عذرکسی خواسته بشوداولین نفر شخص شخیص شماهستیدولی چه کنیم باسیاست کلونی مآبی حضرت رئیس جمهور بی توجه به دردمردم

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/27 ساعت 13:19

  در طول عمرم دروغی سیاسی نگفته‌ام ؛خوشحال میشم که شکسته بشوم واصرار برناراست را ادامه ندهم با خواندن توئیت آقای #زاکانی من رسما ازایشون وازهمه مخاطبین عذرخواهی میکنم و حمل بر صحت ادعای آقای زاکانی می‌ذارم. آقای زاکانی بذارید به حساب ۹ماه انفرادی وآلزایمر ولپهای گل انداخته ما ؟!

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/26 ساعت 12:44

  تفاوت یک کنش نمادین(شورای شهرتهران)بایک کنش واقعی رئیس جمهور اتریش در پیگیری وانجام امورانضمامی: نگاه مردم داخل مترو به قهرمانان ملی؟!درکسوت شورای شهرراببینید،که شورائیان به فکرخویش و ژست و عکس گرفتن هستند؟!نگاه بی تفاوت مردم اتریش رابه فردی درحال خدمت انگار بخشی ازواگن هست؟!

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/20 ساعت 13:54

  دادمظلوم را از ظالم نمی‌ستانید همنوا و پژواک صدای ظالم نباشید. اف بر نماینده‌ای که مجیز گوی وزارت اطلاعات باشد نه زبان گویای ملت ومنتقد حاکمیت اظهارات فلاحت پیشه درباره اسماعیل بخشی: بخشی شکنجه نشده است. وی به همکاری با حزب کمونیست کارگری اعتراف کرده است.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/20 ساعت 00:04

  در شرایط فعلی بایدبپرسیم که آیا ما ویا هرکسی که ادعای اصلاح طلبی دارددر این ۲۰ سال توانسته اصلاح کند یا نه. بنابراین عملکرد و استراتژی‌های مختلف شان بایدمورد بازبینی قرارگیردوببینند کجا به نفع مردم بوده واگرتغییراتی در نظام سیاسی به همراه داشته به سمت دموکراتیک شدن بوده یا خیر

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/15 ساعت 14:07

  یکی از مبانی اختلافی دو فقیه برجسته معاصر آیت الله خمینی و آیت الله منتظری برسر : «حفظ نظام از اوجب واجبات است»بود با توسل به این اصل هر گونه تجاوز به حقوق مشروع مردم وزیر پانهادن بسیارى از حقوق انسانی ومحکمات شرعى ازقبیل حقوق بنیادین بشر،عدالت،صداقت توجیه و تئوریزه می‌نمودند.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/11 ساعت 13:18

  نهم دی ۱۳۸۸ عملیات فریب بود علیه مردم

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/03 ساعت 22:33

  همه مادرسیاست هایمان ودراصلاحاتی که ادعامیکنیم بایدببینیم مردم چه نقش وجایگاهی دارند؟آیانقش مردم درسیاست گذاریهای اصلاحی فقط برای تکرارست؟آیاماصدای مردم رابلندمیکنیم تابه گوش دیگران برسد؟!یاصدای مردم راآنجورکه خودمان میخواهیم منعکس می‌کنیم ویادرخفه کردن صدای مردم باسکوت همراهیم؟!

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/02 ساعت 22:11

  اصلاح طلبان که نتوانستندبه الزامات اصلاح طلبی پایبندباشندونه تنهاوضعیت موجودرا اصلاح نکردندبلکه بارفتارهایشان درمناسبات جامعه مدنی به سمت اقتدارگرایی پیش رفته اند. مجامع تصمیم گیری اصلاح طلبان به محافل قبیله‌ای ونوعی مناسک فامیلی مشابهت داردتاقشرهای متنوع ومتکثرحامی اصلاحات.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/01 ساعت 11:03

  بصورت طبیعی هیچ‌ نظام سیاسی خود به خود میل به اصلاح ندارد باید او را با ابزارهایی متوجه نقایصش کرد و بعضی وقتها هم با فشار اعتراض و روشهای مدنی مسالمت جویانه

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/09/23 ساعت 03:25

  #شجاعت_مدنی لازم است اصلاحات تنها راه کم هزینه است امااین اصلاحات کالایی نیست که بطور انحصاری در مغازه اصلاح طلبان باشد و مردم محبور به بازگشت به این مغازه شوند. متاسفانه دوستان اصلاح طلبان ؛خود به بخشی از وضعیت موجود بدل شده اند و دیگر آنها حامل گفتمان تغییر نیستند.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/09/18 ساعت 15:24

  شش ماه پیش گفتگویی#رو_در_رو| با #اعتمادآنلاین عملکرد دولت روحانی در معضلات معیشتی به پای اصلاح‌طلبان نوشته شد جریان اصلاح‌طلب به دنبال بولد کردن اشتباهات دوران احمدی‌نژاد است اصلاح‌طلبی آن‌قدر به انفعال رسیده که راه‌حلی برای وضعیت موجود ندارد

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/08/21 ساعت 18:44

  شهردار مشهد تشنه خدمته ونه شیفته قدرت؟! خامسی اولتیماتوم رئیس وشورای شهررادرمورد ماندن یارفتنش-که منتخب همین شورا بوده-راواهی خواندودست به دامن امام رضاشد؟! این رفتارها نشان میدهدکه ساختارمدیریتی کشورگستاخ پروروضددموکراتیک است و #تفرعن_ربطی_به_اردوگاه_اصلاح_طلبی_محافظه_کارندارد

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/08/15 ساعت 02:48

  بنظرم هیچ کس بی اخلاق‌تر از اون افرادی نیست که برغم اطلاع از وضعیت من به انتشار این اخبار دروغ میپردازند،همه اطلاعات من در دسترس باشه و مهم نیست اطلاعات من رو باشه و بنظرم کسی کثیف‌تر از خبرپراکن‌های دروغگو نیست

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/08/15 ساعت 01:38

  در توئیت هایی بنده بعنوان عضوهیات مدیره شستا وکوثر و کارتن البرز معرفی شدم که کذب محض است ،دبیر آموزش وپرورش هستم وبدلیل فشارهایی که متوجه خود وخانواده‌ام بوددرمرخصی بدون حقوق بسر میبرم و تا کنون عضو هیچ شرکت دولتی ونیمه دولتی وخصولتی نبوده و نیستم.اسم کاملم عبدالله مومنی روستایی

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/08/11 ساعت 01:42

  خداحافظی ازبهترین: ادوار تحکیم سبکی متفاوت بادیگراحزاب داشت؛دغدغه ارزشهای حقوق بشری ودفاع از آزادی ودموکراسی خشونت پرهیز،برغم محدودیت هااما‌پاسخ به نیازی درجامعه بود.نهال نوپا باتجربه ۸۸ درنطفه متوقف شد. انتخابات پرامیدکنگره دیروزباتزریق خون درکالبدخسته ورنجور،پیام امیداست.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/08/07 ساعت 19:22

  تهدید و خط نشان کشیدن محمد یزدی برای آیت الله شبیری زنجانی که چند وقت پیش در مهمانی عبدالله نوری و با حضور خاتمی حضور داشته اند نشان می‌دهد که متولیان قرائت حکومتی از دین هیچ شانی از حریت و استقلال برای مرجعیت قایل نیستند و مرجعیت در باورشان یعنی؛مجیزگویی قدرت و درباری بودن

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/08/06 ساعت 23:18

  انسان‌ها چون لوح پاک و دست‌نخورده و تهی از دانش زاده می‌شوند و هیچ دانسته درونی و ذاتی ندارند بلکه هر آنچه می‌دانند از راه مشاهده و تجربه به دست می‌آید. واین آزادی و آگاهی است که می‌تواند انسان را به تعالی و رشد هدایت کند. #سالروز_درگذشت_جان_لاک #پدر_لیبرالیسم_کلاسیک

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/07/26 ساعت 06:54

  براندازیش به من ربطی نداره مگه میخوان من رابراندازی بکنند و‌یامنافعی درقدرت دارم؟!که خیلی بخوام نگران ازدست رفتنش باشم،اما شخصا باور دارم که روش اصلاح طلبی خشونت پرهیزو‌دموکراتیک درصورتی که هم بتواندمورد وثوق مردم باشدو‌هم سازمانی دموکراتیک داشته باشدکم هزینه‌تر وقابل دفاع است

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/07/25 ساعت 02:02

  برخی ازنمایندگان اصلاح طلب که درشهرداریها ذینفوذندزدوبندهایی رادرجهت #مستثنی نمودن #شهرداری_تهران_ومشهد ازاجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان داشتند.در #توافقی_باقوه_قضاییه_وامنیتی هاوباهدف جلب نظر مجلس باطرحی دوفوریتی بدنبال مستثنی نمودن این نهادها دراجراءهستند.#افسادطلبی

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/07/22 ساعت 08:09

  #سازندگی گزارش دیدارباروحانی: #ربیعی قهرمان ملی ترمیم رابطه ملت بادولت #مظلوم_قهرمان #دکترمیردامادی راخط دهنده نامه اصلاح اصلاحات #خبرفیک #ادوارتحکیم_ومجاهدین_انقلاب بدلیل نداشتن مجوزدعوت نشدند.#دروغ انتقادبه اصلاح طلبان رابانیت خوانی تقلیل دادن به موهومات،اقدامی ست #کیهانی.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/07/16 ساعت 18:46

  منظره علیجانی وقاسمی نژادرادیدم؛از علیجانی تعجب کردم باتوان تحلیلی منسجم یادآوری اعترافات اجباری ازجوانی بیست ساله ؟!ازاون تعجب آمیزتراطلاق عناوین بودبه جریان اخلاق مدارملی مذهبی وچش توچش رضا علیجانی با اونهمه سابقه مبارزه بااستبدادوتلاش برای دموکراسی ازاولین انحراف پس ازانقلاب

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/11/26 ساعت 02:18

  سماجت کروبی و میرحسین و خانم رهنورد بر سرخواست ملت اگرچه تسهیل گر ورود اعتدالیون به حاکمیت شدامانتیجه اعتدال یاس وسرخوردگی برای مردم شد شجاعت مدنی وایستادگی در برابر استبداد کمترین درس ثلاثه محصور بود اما وضعیت آشفته و راکد سیاسی ایران نیز ثمره عمل کاسبان انتخاباتی ازحصر است.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/11/14 ساعت 19:11

  مادرسعید ملک پور:سعید پدر ندارد و ظاهرا من هم پدر و هم مادر او هستم، اما او بعدازخدا تنها تکیه‌گاه من است که بیش از ده سال ازآغوش مادر دور افتاده و در آغوش زندان ودیوار است.اواگر هر جرمی کرده باشد ده سال سخت که خودتان می‌دانیدچندسالش را درانفرادی یا زندان بسته بوده برایش بس است.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/11/01 ساعت 16:56

  کرباسچی آزادشد تدبیری که درخصوص کرباسچی برای عدم اجرای حکم موثرافتادقابل ستایش ست. آزادی کرباسچی برای جامعه ارزشمند است. کاشکی دیگرزندانیان عقیدتی وسیاسی که بی گناه،مظلوم اندومورد شکنجه وتبعیض مضاعف بودندنیز مدبرانه آزادشوند. #آزادی_بخشی_قلیان ودیگر فعالان خواست جامعه ست .

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/30 ساعت 13:00

  پخش مستنداعتراف گیری نشان از سناریوسازی نهادهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن به شکنجه‌های غیر انسانی وفرارازپاسخگویی دربرابر رفتارهای غیرخشونت آمیز وحفظ حقوق شهروندی واحاله همه مشکلات و ناکارآمدی به #دشمن . مطالبه حقوق بنیادین بشرحقی است همگانی.#منع_شکنجه

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/27 ساعت 17:16

  محمدامین_هادوی ازباورمندترین زندانیان سبز بود که زیست انسانی،مسالمت جویانه‌ای بازندانیان با عقاید متفاوت داشت. فیلم موجود نشان ازظلم آشکار #جاسبی_غاصب اموال خانواده هادوی است ونشان ازدست اندازی آشکار وتجاوز به حق مالکیت بااعمال خشونت عریان برای بنگاه بی دروپیکردانشگاه آزاد بود

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/26 ساعت 23:20

  مناظره تاجزاده و زاکانی: جدای ازدروغ پردازیها،خودمطلق پنداریهای واتهام پراکنی‌های آقای زاکانی اما یک دروغ شاخدار درسخنانش بودکه مربوط به روز۲۳تیر ۱۳۷۸بود. آقای زاکانی گفت که درروز۲۳تیر۱۳۷۸سخنران دانشجویی تجمع بودند،درحالیکه روز۲۳تیر باایشان دراردوی دانشجویی مدینه ومکه بودیم.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/22 ساعت 18:58

  هرباربرآمدن قدرت اصلاح طلبی درایران ریشه درمزیت مردمی داشته اماولع بی حددرتعامل بادولت وحکومت،سپردن تصمیم سازی دراصلاحات بدست افرادبی خاصیت وسودجو باعث‌شداصلاحات به مرورحمایت طبقه متوسط راهرچه بیشتر ازدست بدهد. حیات بی خاصیت امروز همه جریانات سیاسی بخاطر فاصله گرفتن ازمردم است.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/20 ساعت 00:21

  طبیعتا رفتار ما نیز قابل نقد هست که تمام قد از کسانی دفاع کردیم که بخشی از آنها و متاسفانه موثرین در جرگه اصلاح طلبان تمام هم و غم شان ارتقاء فرزندانشان و افزودن بر اموالشان و ماندن در قدرت و معامله بر سر خواست مردم بوده

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/19 ساعت 00:00

  سخنگوی شورای نگهبان بامزاح گفته آیابوی بدتهران ازنظارت استصوابی ست؟! جناب سخنگو،نه تنهابوی بددرتهران بلکه بوی بددرسراسرکشورکه ناشی ازظلم وناعدالتی وبوی مشمئزکننده فسادسیستماتیک،ناشایسته سالاری قدرت نمائی نهادهای امنیتی وحکومتی دربرابرمردم ست ازنظارت استصوابی است.#انتخابات_آزاد

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/12 ساعت 03:27

  آقای شهردار حرف زدن بلد نیستید حرف نزدن هم بلد نیستید ؟! حناچی شهردار تهران دراظهار نظری در خصوص نهم دی: حماسه نهم دی پاسخ کوبنده به فتنه گران بود؟! آیا رای مردم تهران درانتخابات شورای شهر که به انتخاب حناچی بعنوان شهردار انجامیددرتایید #نهم_دی بعنوان #روزعملیات_فریب_مردم بود؟!

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/06 ساعت 15:42

  بدون تردید وضع سیاسی امروزجامعه عادی نیست و نمی‌تواند ادامه پیدا کند.گفتمان اعتدال شکست خورده؛دولت عملا تعطیل شده و تنها دستاوردش یعنی برجام و سیاست خارجی هم شکست خورده ودیگر از این دولت بخاری برای تغییر جدی در وضعیت مردم وتغییر معنی داری در سیاست به نفع دموکراسی برنخواهد خواست.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/01 ساعت 22:45

  درست است که اصلاح‌طلبی پروژه‌ای کم هزینه است وهیچ راه جامعه پذیرتر وامن‌تری برای رسیدن به دموکراسی نسبت به اصلاح طلبی سراغ نداریم،امااین بدین مفهوم نیست که ملت ناگزیر از دنباله روی از کسانی بشوندکه نام خود را اصلاح طلب گذاشتندامادرعمل بدنبال نرمالیزاسیون و تایید وضع موجود هستند.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/09/24 ساعت 04:57

  انتقادجدی به عملکرد اصلاح طلبانی که از قضا جزو خوشنام‌ها هستند اینه زمانی در برابر پرسشی درخصوص حقوق شهروندی دراویش مظلوم ویا عقیده بهایی که ظلم مضاعف به آنها شده،قرار می‌گیرند چنان تاکیدی برمرزبندی وناهمراهی وتائیدناپذیری اشان میکنند که دفاع از حقوق شهروندی تقلیل گرایانه می‌شود

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/09/20 ساعت 01:58

  سخنرانی روزدانشجو دردانشگاه پلی_تکنیک:درشرایط فعلی اگر اصلاح طلبان به ملاقات میرحسین موسوی وکروبی و خانم رهنورد بروند وازآنها فقط یک پیام بخواهند:بامقاومتشان ،به اصلاح طلبان و فعالین سیاسی میگویند:به مردم برگردید. #دانشجو_صفیر_آزادی #۱۶_آذر #انجمن_پلی_تکنیک

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/08/23 ساعت 22:53

  آخرین میخ با #تکرارعارف برتابوت بدون جسداصلاحات: درجلسه اخیر #قبیله_شورای_سیاستگذرای موسوم اصلاحات نه تنهادرجهت نه به فروریزش سرمایه اجتماعی چه درسطح راهبردو‌چه درسطح تاکتیک وچه درسطح کنشگران اقدامی نشد؟!باصحه بر روندبی اعتباری پیشین؛بی کفایتی وبی توجهی بیش ازپیش روشن گردید.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/08/16 ساعت 19:53

  باحذف توئیت‌های قبلی در خصوص درج نام اینجانب در لیست هیات مدیره شستا و تصحیح منتشر کننده خبر دروغ ، ناچاربه توضیح درخصوص بکار بردن واژه حرامی خواران حکومتی درمتن توئیت هستم که منظورم نه حقوق بگیران بلکه کسانی که ازراه نامشروع به تحصیل مال می‌پردازند،بود وپوزش ازسوتفاهم

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/08/15 ساعت 02:38

  تکذیب عضویب درهیات مدیره شستاوهر جایی دیگر باارسال کپی کارت ملی : بنده که ازهمه حقوق شهروندی محروم هستم ودرهیچ کجای این دولت وحکومت این افتخار رانداده‌ام که مال حرام بخورم امابی اخلاقی وخبر دروغ نمی‌دانم چه هدفی رادنبال میکنند؟!امیدکه اخلاق وصداقتی درکار باشدوبه تصحیح بپردازند

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/08/11 ساعت 22:13

  کنگره #ادوارتحکیم با تایید تمامی ارکان تشکیلاتی همراه بودوانتخاب شورای مرکزی طی #فرایندی_دموکراتیک وبااجماع عقیده عقلانی صورت گرفت. طرح #مداخله_حزب_اتحاددرانتخابات بداخلاقی وکذب بود،پختگی سیاسی ادوارنه اجازه مداخله رابه کسی میدهد ونه حزب اتحاد به چنین دست اندازی هایی نیاز دارد.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/08/10 ساعت 01:55

  امروزیکساعت پیشترازکنگره #ادوارتحکیم بافشارنهادهای امنیتی باارسال پیامکی ازوزارت کشور برگزاری نشست بانام ادوار تحکیم که چند روزقبل مجوز اجلاس را صادرکردند؛#غیرقانونی اعلام نمودند؟! جالب اینکه تابه امروز نه سندی دال برغیرقانونی بودن اعلام ونه دادگاهی برگزار شده که حکمی داده باشد.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/08/07 ساعت 19:20

  بخشی ازپاسخ عبدالله نوری به یزدی: ای کاش مسائل و چالش‌های مورد توجه شما حل مشکلات و معضلات اساسی، گسترده و پیچیده فرهنگی، اعتقادی، معیشتی، اجتماعی و اقتصادی مردم بود و ای کاش دغدغه شما، ارزیابی و آسیب شناسی تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی و بررسی نقاط ضعف و کاستی‌های نظام بود

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/07/26 ساعت 06:56

  اما مساله این هست چگونه جریانی ادعای دفاع از کارگران ایران که هیچ بلکه مدعی دفاع از حقوق کارگران جهان است و در قلب سرمایه داری و بااستفاده از امکانات امپریالیزم ؟!بدنبال براندازی دموکراسی خواه و‌انسان گرا است وچنین تبلیغاتی رنگین و پرهزینه‌ای را چگونه تامین کرده است

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/07/26 ساعت 06:22

  #تبلیغ_براندازی_باطعم_اسانلو ساعت دوصبح ازپنجره نگاهی به خیابون انداختم،واقعاهواسیاسی بود،روی ماشین‌ها،ورودی ساختمانها،کف خیابونها پرازپوستررنگی بود،پایین رفتم بادیدن امضانمایندگی #جریان_کارگری_ستم_دیدگان_دادخواه برای سرنوشت کارگران ستم دیده غبطه خوردم.#براندازی_باحمایت_مالی_کی

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/07/22 ساعت 09:46

  دیدارروحانی بااصلاح طلبان اینقدرواجد اهمیت ودرخوراین سطح ازخبررسانی و ایجاد حاشیه نبوده ونیست که به سبب آن نقار میان اصلاح طلبان اصیل وبرخی نیروهای ارزشمند این جریان بوجود آید.برغم انتقادبه احزاب موثر در جریان اصلاحات اما شاکله اصلی اصلاحات دموکراتیک رااتحادملت وکارگزاران میدانم

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/07/19 ساعت 09:51

  ازدیدارروحانی بابرخی اصلاح طلبان چندی نگذشت که #خبردیداربااصولگرایان نیز اعلام وسپس #نوبت_اعتدالگرایان. اصلاح طلبان باپروپاگانداچنان آب وتاب #شورآفرینی_برای_دیدار توصیف و #خرسندازعنوان_شریک_دولت توسط روحانی که گویی همه مطالبات ملت عملی شده غافل ازاین که دیگران نیزشرکای دولتند.