• عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1397/01/27 ساعت 17:39

  یازدهمین نمایشگاه بورس،بانک،بیمه فرصتی بود برای طرح مجدد ضرورت تعامل ارکان اصلی #بازارهای_مالی ورشد متوازن آنها. بدون یک نظام تأمین مالی کارآمد که تابعی است از وضعیت وعملکرد سه رکن آن، دسترسی به رشد اقتصادی وتوسعه پایدار مقدورنیست. #بیمه کانال مطمئنی برای توسعه بازار سرمایه است.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/12/22 ساعت 10:55

  درآخرین جلسه #سندیکای_بیمه_گران درسال۹۶برضرورت تلاش جدی مدیران برای کاهش مطالبات بیمه‌ها تاکید واهمیت تعامل اعضای سندیکادرجهت منافع مشترکشان تاکید کردم ونیزعزم #بیمه_مرکزی درنظارت ودفاع ازحقوق بیمه گذاران را. البته فرصتی بود برای تقدیرازتلاش #شرکتهای_بیمه درسال پرحادثه.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/11/29 ساعت 21:57

  حادثه تاسف بارسقوط هواپیما،جان جمعی ازهموطنان راگرفت به بازماندگان داغدارشان تسلیت میگویم.جبران خسارت معنوی مقدورنیست اما #صنعت_بیمه دراولین فرصت تعهدخودراایفا میکند.پلاسکو-زلزله-معدن یورت-سانچی-اتوبوس دانش اموزان-هزاران کشته جاده‌ها …!روزهای غمناک ودشواری برای مردم وبیمه هابود

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/11/17 ساعت 10:21

  نمایندگان محترم مجلس با ۱۰درصد افزایش نسبت به سال ۹۶باوضع۲۷۵ میلیارد تومان عوارض بر #شرکتهای_بیمه موافقت کردند.این رقم علاوه بر ۱۰درصد عوارض بهداشت است. امیدوارم حداقل دوخط گزارش بدهند که این عوارض کجا وچگونه خرج میشود وچه نفعی برای بیمه دارد،یالااقل از زیان دهی بیمه‌ها نگویند.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/09/20 ساعت 21:10

  امروزدرجلسه اختتامیه جشنواره جلوگیری از #سوانح_حوادث ،فرصتی شدتامجددا«حوادث یکسال گذشته ، شرایط نامطلوب امر پیشگیری وایمنی و #مدیریت_ریسک درکشورراتشریح وخسارتهای فاجعه بارآن رابازگو کنم. مجدا»براین نکته تاکید کردم که به یک #عزم_ملی دراین زمینه نیاز داریم.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/09/13 ساعت 17:09

  امروز بحمداله بیست وچهارمین همایش #بیمه_و_توسعه باحضور وزراومسؤلین ارشدکشور ،مدیران ،کارشناسان وفعالین #صنعت_بیمه واساتید دانشگاه باشکوه خاصی درتهران برگزارشد.این نشست مهم فرصتی است سالانه برای تبادل نظر وطرح دیدگاهها والبته ارائه گزارشی ازعملکرد صنعت وتجلیل ازتلاشگران عرصه بیمه

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/08/24 ساعت 00:51

  درد و رنج ناشی از #زلزله کل کشوررامتأثر میسازد امابعداز فرونشستن عملیات امداد ونجات آنچه که باقی می‌ماند نحوه تأمین مالی خسارت‌های زلزله است تجربه دنیا دراستفاده از #بیمه برای تأمین خسارتهارا بکارگیریم. شکل گیری #صندوق_بیمه_حوادث_طبیعی درکنار ساخت وساز‌های ایمن راجدی بگیریم.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/07/15 ساعت 10:57

  تلاش برای جذب منابع خارجی ارزنده است. امابدون استراتژی توسعه ممکنه #Finance صرف پروژه هایی بشودکه اولویت توسعه کشور نباشندوتعهدات باقی بماند

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/07/01 ساعت 12:02

  درج #کد_یکتا بر روى بیمه نامه هاى #شخص_ثالث ازامروزازطریق سیستم سنهاب عملیاتى شد.باتکمیل فرآیند آن نظارت بر صدور وکنترل خسارت تقویت مى شود

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/06/21 ساعت 09:59

  سقوط اتوبوس وبازهم کشته ومجروح شدن جمعى ازهموطنان.بارهاتأکیدشدیک #عزم_ملى نیازداریم.توسعه برمبناى شهرهاى «ریل محور»راجدى بگیریم. #تصادفات

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/06/04 ساعت 21:37

  روزکارمند رابه کارکنان صدیق وتلاشگر#صنعت _بیمه تبریک میگویم. باتقدیرازهمه تلاشهاوامیدبه همت مضاعف براى توسعه بیمه وکسب رضایت بیشترمردم.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/05/26 ساعت 11:45

  روزفراموش نشدنى بازگشت#آزادگان سرافرازبه وطن گرامى باد.آنروزمعاون سیاسى صداوسیمابودم وافتخارانعکاس شادى وسرورمردم رابه همراه همکارانم داشتم

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/04/31 ساعت 20:26

  درشرایط سخت بازارهاى مالى ،خوشبختانه مجامع ٢٦ #شرکت_بیمه غیردولتى درمهلت قانونى وبا رعایت ملاحظات نظارتى #بیمه _مرکزى به خوبى برگزار شدند.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/04/21 ساعت 19:36

  درکنار٣میلیارددلارخسارت پرداختى #بیمه بابت حوادث #رانندگى درسال ٩٥بیش از ٣٠٠هزارمجروح ومعلول و١٦هزارکشته داشتیم. نیازمند یک #عزم _ملى هستیم.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/04/10 ساعت 19:08

  باپوزش ازکسانى که سود بانکى کمکى به درآمدشان است. مانع مهم تولید واشتغال سود بالاى بانکى است. باتکیه صرف به مکانیسم بازارسودقابل تعدیل نیست.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/03/31 ساعت 00:39

  تبریک به مناسبت چهل وششمین سال تاسیس بیمه مرکزى با ارزوى توفیق بیشتر درتوسعه بازار بیمه ازطریق حمایت ، نظارت وهدایت موثرصنعت بیمه

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1397/01/27 ساعت 17:58

  عبورگردش مالی #صنعت_بیمه از۵۰۰هزارمیلیارد ریال درسال ۹۶ ورشد۲۱درصدی حق بیمه هاخصوصا رشد ۳۰درصدی بیمه‌های زندگی حضور مؤثر وتعیین کننده آن دربازارهای مالی رانوید میدهد.انتشار اوراق بهادار متصل به بیمه وطراحی محصولات بیمه عمر متصل به صندوقهای سرمایه گذاری تعامل دوبازارراتقویت میکند

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/12/29 ساعت 19:23

  #سال_نو وفرارسیدن بهارطبیعت مبارک باشد. برای همکاران عزیزم در مجموعه عظیم #صنعت_بیمه وخانواده‌های گرامیشان سالی سرشار ازشادی وآرامش وموفقیت آرزو دارم.انشاله سال تدبیر بیشتردر سیاست‌های اقتصادی وتوجه به تولید ملی ورشد توأم با کاهش بیکاری وبهبود معیشت همه مردم باشد.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/12/12 ساعت 14:03

  امروز بعداز ماههابررسی دقیق وکارشناسی واخذ توافق سازمان بورس اساسنامه نمونه #شرکتهای_بیمه که درچارچوب آئین نامه حاکمیت شرکتی تدوین شده است به شرکتهای بیمه ابلاغ شد. امیدوارم درکنار تشکیل واحدها وکمیته‌های مرتبط گامی درجهت حمایت ازحقوق ذینفعان خصوصا بیمه گذاران وسهامداران جزءباشد

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/11/20 ساعت 11:52

  کنفرانس #Euromoney فرصتی بود برای تشریح پیشرفت‌ها وتحولات #صنعت_بیمه کشورمان وبیان ظرفیت‌های بکر وفراوان آن برای سرمایه گذاری. #صنعت_بیمه اصولا یک کسب وکار بین المللی است ودرتعامل بین المللی باجذب سرمایه ،قبول ریسک واخذ پوشش‌های اتکایی می‌تواند گسترش یافته وتوانمند شود.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/10/13 ساعت 10:41

  حوادث اخیر ضمن تأکید بر ضرورت پاسخگوئی مسؤلین، فوریت کاهش زمینه‌های غیراقتصادی واقتصادی آن رابه همه گوشزد کرد. غیراقتصادی هاراهمه(خصوصاًجوانان)برآن واقفند امااقتصادی‌ها به نوع مدیریت ماو نحوه تعامل باجهان برمیگردد.بایددرکنار هشیاری دربرابر توطئه‌ها،نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/09/16 ساعت 17:41

  استراتژی جمهوریخواهان آمریکاهمواره حل یک بحران ازطریق ایجادیک بحران بوده است. ایجادبحران ناشی ازتایید #قدس به عنوان پایتخت اسرائیل ،تلاش آمریکا برای به محاق بردن سقوط داعش وبرملا شدن شکست برنامه آمریکا درخاورمیانه بود. #کشورهای_اسلامی فرصت بوجود آمده برای وحدت را از دست ندهند.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/09/12 ساعت 14:02

  فرارسیدن۱۳آذر #روز_بیمه رابه همکاران عزیزم در #صنعت_بیمه کشور تبریک می‌گویم. قدردانی میکنم ازتلاشهای گسترده شرکتهای بیمه وهمه فعالین صنعت بیمه خصوصاًدرامر پرداخت خسارتهای سنگین یکسال گذشته وامیدوار باتداوم تلاش فعالین صنعت بیمه وحمایت دولت ومجلس شاهدگسترش چتر بیمه درکشور باشیم.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/08/06 ساعت 09:16

  نمایشگاه #مطبوعات فرصتی است برای رسانه هاجهت ارزیابی آنچه دردفاع ازحقوق مردم وپیشرفت کشور کرده اندونیز فرصتی است برای تقدیرازیکسال تلاش آنها

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/07/07 ساعت 00:35

  با مشارکت بیمه اتکاییscor در لایه‌های cat برای پوشش مازاد خسارت #بازار_بیمه کشورمان گام مهم عملی دراجرای #برجام در #صنعت_بیمه برداشته شد

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/06/27 ساعت 10:44

  باحذف برخى محدودیتهاى آئین نامه٤٠ مصوب شوراى عالى بیمه درجلسه دیروز شورا، #شرکتهاى_بیمه مختلط میتوانند «شرکت بیمه تخصصى زندگى»تأسیس کنند.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/06/15 ساعت 10:13

  رشدپایدار #صنعت_بیمه درگرو صدوربیمه نامه بانرخهاى فنى وپرداخت به موقع خسارت واقعى است.ارزیابان خسارت نقش مهمى در تعیین خسارت واقعى دارند.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/06/03 ساعت 22:27

  امروزسالروزتولدمردبزرگى است. مردى که در روزهاى سخت انقلاب استوارومحکم و در روزهاى آرام تدبیرگر وسازنده بود. روحش شاد باشد.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/05/16 ساعت 19:04

  روز#خبرنگاررا به همه خبرنگاران واصحاب رسانه تبریک مى گویم. اطلاع رسانى دقیق، کارشناسانه،منصفانه،نقادانه وسازنده رویدادها رمزموفقیت آنهاست.

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/04/26 ساعت 12:40

  #شبکه_فروش درصنعت بیمه با بکارگیرى فن آورى هاى نوین همچنان موتور توسعه وموردحمایت خواهد بود مقام ناظر نسبت به سرنوشت آنهابى تفاوت نخواهد بود

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/04/18 ساعت 22:47

  پرداخت بزرگترین خسارت ارزى پتروشیمى به مبلغ ٩٤ میلیون یورو نمادپشتیبانى #صنعت_بیمه ازسرمایه هاى ملى وهشداری است براى مدیریت بهترریسک درکشور

 • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

  1396/04/04 ساعت 20:36

  ‌ فرارسیدن عیدسعید فطر را به حضور همه همکاران عزیزم درصنعت بیمه کشور تبریک میگویم. انشاالله رحمت بیکران الهى شامل حال تمام عزیزان بشود.