• گزارش تصویری حضور فارسی آموزان #بنیادسعدی در #کافه خبر
  https://saadifoundation.ir/fa/news/۲۴۵۶/٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴-٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪AD٪D۸٪B۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF-٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AE٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱ …

 • نخستین دوره آموزشی تربیت مدرس در مرکز #آزفا #دانشگاه #اهوار برگزار شد
  https://saadifoundation.ir/fa/news/۲۱۷۴/٪D۹٪۸۶٪D۸٪AE٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴٪DB٪۸C-٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۵٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪DA٪A۹٪D۸٪B۲-٪D۸٪A۲٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷-٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۸٪B۴٪D۸٪AF …

 • چکیده‌های ارسالی به همایش دو سالانه آزفا داوری شدند
  #مقاله #داوری #آزفا
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۷۶۵/٪DA٪۸۶٪DA٪A۹٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸.٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۲٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪DB٪۸C.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.html …

 • نشست «آفرینش ادبی به زبان #فارسی بعد از پیدایش اسلام» در #روسیه برگزار شد.
  #بنیادسعدی

  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,٪۷C۱٪۷C,/bodyView/۱۷۳۰/٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪C۲٪AB٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴.٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۹٪D۸٪AF.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪D۹٪BE٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪C۲٪BB.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html…

 • نشست «آفرینش ادبی به زبان #فارسی بعد از پیدایش اسلام» در #روسیه برگزار شد.
  #بنیادسعدی
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,٪۷C۱٪۷C,/bodyView/۱۷۳۰/٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪C۲٪AB٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴.٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۹٪D۸٪AF.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪D۹٪BE٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪C۲٪BB.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html …

 • مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بانوان لاهور در گفت‌وگو با ایبنا:
  سیاست خاصی پیش گرفته شده که زبان فارسی را در دنیا کاهش دهند
  #زبان_فارسی #بنیادسعدی
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۷۰۶/٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۵٪DB٪۸C.٪D۹٪BE٪DB٪۸C٪D۸٪B۴.٪DA٪AF٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷.٪DA٪A۹٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷.٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۴.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.html …

 • تقویت کرسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های ما خواهد بود
  #هند #فارسی #بنیادسعدی
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۹۲/٪D۸٪AA٪D۹٪۸۲٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AA.٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵.٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷.٪D۸٪AE٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۸٪AF.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.html …

 • رئیس بنیاد سعدی در نشست خبری این بنیاد؛
  ۳۴۰ کرسی زبان فارسی در جهان وجود دارد.
  #فارسی #بنیادسعدی #رونمایی @HaddadAdel_ir @azarijahromi

  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۷۸/۳۴۰.٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C..٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AC٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AF.html…

 • نشست «چرا زبان فارسی می‌آموزیم» با حضور فارسی آموزانی از کشور‌های دیگر
  #فارسی #بنیادسعدی

  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۷۴/٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪C۲٪AB٪DA٪۸۶٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵٪C۲٪BB.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪D۸٪AD٪D۸٪B۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪DA٪A۹٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪DA٪AF٪D۸٪B۱.html…

 • ۵۰ کتاب در حوزه زبان فارسی و علوم انسانی با حضور غلامعلی حداد عادل رونمایی شد.
  #نمایشگاه_کتاب #فارسی #کتاب@HaddadAdel_ir

  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۷۱/۵۰.٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AD٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۵.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪D۸٪AD٪D۸٪B۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۸٪BA٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C.٪D۸٪AD٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۹٪۸۴.٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html…

 • @HaddadAdel_ir

 • @HaddadAdel_ir

 • نشست‌های متفاوت بنیاد سعدی در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  #نمایشگاه_کتاب
  #بنیادسعدی

  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۶۷/٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۸٪AA٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪AA.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸.٪DB٪۸C٪DA٪A۹٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C.٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸.٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.html…

 • حضور حداد عادل در راس بنیاد سعدی، فرصت مناسبی برای گسترش زبان فارسی است
  #بنیادسعدی #فارسی

  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۲٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۶۴/٪D۸٪AD٪D۸٪B۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۸٪AD٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۹٪۸۴.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪۸C.٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪B۵٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪A۸٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪DA٪AF٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.html…

 • فرهنگ ادبی انگلستان و آمریکا تحت تاثیر سعدی است
  #سعدی #بنیادسعدی #انگلیس #آمریکا

  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۵۵/٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF.٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪D۹٪۸۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪DA٪A۹٪D۸٪A۷.٪D۸٪AA٪D۸٪AD٪D۸٪AA.٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪AB٪DB٪۸C٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.html…

 • فرهنگ ادبی انگلستان و آمریکا تحت تاثیر سعدی است
  #سعدی #بنیادسعدی #انگلیس #آمریکا
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۵۵/٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF.٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪D۹٪۸۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪DA٪A۹٪D۸٪A۷.٪D۸٪AA٪D۸٪AD٪D۸٪AA.٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪AB٪DB٪۸C٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.html …

 • درخواست رئیس بنیاد سعدی از وزیر آموزش و پرورش:
  گلستان سعدی، کتاب درسی دانش‌آموزان شود.
  #گلستان #سعدی #حداد_عادل
  @HaddadAdel_ir
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۲٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۴۹/٪DA٪AF٪D۹٪۸۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪۸C.٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.html …

 • زبان فارسی پاره‌ای از وجود و پیوست تاریخی ایران است.
  #بنیادسعدی #روحانی #فارسی
  @Rouhani_ir
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۴۴/٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪BE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪D۹٪۸۸٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.٪D۹٪۸۸.٪D۹٪BE٪DB٪۸C٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۸٪AE٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.html …

 • ششمین شماره «فانوس فارسی» همزمان با نوروز ایرانی منتشر شد.
  #فانوس #نوروز #فارسی #مجله
  http://yon.ir/۴Mt۷z

 • برگزاری سی‌وپنجمین سمینار سالانه انجمن استادان زبان فارسی هند
  #هند #فارسی #بنیادسعدی
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۲۲/٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C.٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۹٪۸۸٪D۹٪BE٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.html …

 • نقد و بررسی ادبیات #ایران پس از انقلاب اسلامی در #آنکارا
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۱۱/٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۲٪D۸٪AF.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AA.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪BE٪D۸٪B۳.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۲٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۶٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷.html …

 • جشن «سلام بر بهار» در دانشگاه بلگراد.
  #belgrad
  #بلگراد #بنیادسعدی
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۰۵/٪D۸٪AC٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۶.٪C۲٪AB٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪C۲٪BB.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۴٪DA٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.html …

 • دیدار رئیس اداره اروپای بنیاد سعدی با رئیس انیستیتو گوته برلین.
  Visit of the head of the European Bureau of the Saadifoundation with the head of the Goethe-Institut of Berlin.
  #goethe
  #saadifoundation
  @GI_weltweit
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۰۲/٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۶٪DB٪۸C٪D۸٪B۳.٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۹٪BE٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۶٪DB٪۸C٪D۸٪B۳.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸.٪DA٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.html …

 • اولین نشست علمی بنیاد سعدی با همکاری نشر خاموش برگزار شد.
  #بنیادسعدی #نشر_خاموش
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۸۸/٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪AA٪D۸٪AE٪D۸٪B۵٪D۸٪B۵٪DB٪۸C.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸.html …

 • بنیاد سعدی با دانشگاه شهید بهشتی تفاهم نامه امضاء کرد.
  #بنیادسعدی #دانشگاه_شهیدبهشتی
  http://www.saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۹۱/٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۷٪DB٪۸C٪D۸٪AF.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۴٪D۸٪AA٪DB٪۸C.٪D۸٪AA٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵.٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۶٪D۸٪A۷٪D۸٪A۱.٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪AF.html …

 • گزارش تصویری حضور فارسی آموزان #بنیادسعدی در #کافه خبر
  https://saadifoundation.ir/fa/news/۲۴۵۶/٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴-٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪AD٪D۸٪B۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF-٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AE٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱…

 • نخستین دوره آموزشی تربیت مدرس در مرکز #آزفا #دانشگاه #اهوار برگزار شد
  https://saadifoundation.ir/fa/news/۲۱۷۴/٪D۹٪۸۶٪D۸٪AE٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴٪DB٪۸C-٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۵٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪DA٪A۹٪D۸٪B۲-٪D۸٪A۲٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷-٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۸٪B۴٪D۸٪AF…

 • چکیده‌های ارسالی به همایش دو سالانه آزفا داوری شدند
  #مقاله #داوری #آزفا

  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۷۶۵/٪DA٪۸۶٪DA٪A۹٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸.٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۲٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪DB٪۸C.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.html…

 • گفت و گو با «لیدیا لئونتوا»؛ استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه «تالین» استونی
  #بنیادسعدی #استونی #فارسی

  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۷۴۱/٪DA٪AF٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۸.٪DA٪AF٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪C۲٪AB٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪A۷.٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۶٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪C۲٪BB٪D۸٪۹B.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪C۲٪AB٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪C۲٪BB.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.html…

 • گفت و گو با «لیدیا لئونتوا»؛ استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه «تالین» استونی
  #بنیادسعدی #استونی #فارسی
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۷۴۱/٪DA٪AF٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۸.٪DA٪AF٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪C۲٪AB٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪A۷.٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۶٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪C۲٪BB٪D۸٪۹B.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪C۲٪AB٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪C۲٪BB.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.html …

 • دومین همایش دو سالانه #آزفا با همکاری #بنیادسعدی و دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود
  #دانشگاه_شهید_بهشتی
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۷۲۷/٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸.٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۲٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۷٪DB٪۸C٪D۸٪AF.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۴٪D۸٪AA٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C.٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.html …

 • آزمون متقاضیان نخستین دوره دانش افزایی تربیت مدرس زبان فارسی بنیاد سعدی
  #تربیتمدرس #بنیادسعدی #دانش_افزایی
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۷۰۰/٪D۸٪A۲٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۵٪D۸٪AA٪D۹٪۸۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۶٪D۸٪AE٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C.٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۵٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.html …

 • بزرگداشت روز #فردوسی و #خیام توسط فارسی آموزان صربی
  #صربستان #بنیادسعدی
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۸۴/٪D۸٪A۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪D۸٪AA.٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲.٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪AE٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵.٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪D۸٪B۷.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪B۵٪D۸٪B۱٪D۸٪A۸٪DB٪۸C.html …

 • رئیس بنیاد سعدی در نشست خبری این بنیاد؛
  ۳۴۰ کرسی زبان فارسی در جهان وجود دارد.
  #فارسی #بنیادسعدی #رونمایی
  @HaddadAdel_ir
  @azarijahromi
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۷۸/۳۴۰.٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C..٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AC٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AF.html …

 • نشست «چرا زبان فارسی می‌آموزیم» با حضور فارسی آموزانی از کشور‌های دیگر
  #فارسی #بنیادسعدی
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۷۴/٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪C۲٪AB٪DA٪۸۶٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵٪C۲٪BB.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪D۸٪AD٪D۸٪B۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪DA٪A۹٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪DA٪AF٪D۸٪B۱.html …

 • ۵۰ کتاب در حوزه زبان فارسی و علوم انسانی با حضور غلامعلی حداد عادل رونمایی شد.
  #نمایشگاه_کتاب #فارسی #کتاب
  @HaddadAdel_ir
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۷۱/۵۰.٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AD٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۵.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪D۸٪AD٪D۸٪B۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۸٪BA٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C.٪D۸٪AD٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۹٪۸۴.٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html …

 • رونمایی ۵۰ عنوان کتاب از پنج مؤسسهٔ فعال در حوزهٔ زبان فارسی و علوم انسانی.
  #کتاب #زبان_فارسی #علوم_انسانی #بنیادسعدی #نمایشگاه_کتاب

  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۶۹/٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C.٪DB٪B۵٪DB٪B۰.٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪D۹٪BE٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC.٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۴٪D۸٪B۳٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۷٪D۹٪۹۴.٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AD٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۷٪D۹٪۹۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۵.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.html…

 • رونمایی ۵۰ عنوان کتاب از پنج مؤسسهٔ فعال در حوزهٔ زبان فارسی و علوم انسانی.
  #کتاب #زبان_فارسی #علوم_انسانی #بنیادسعدی #نمایشگاه_کتاب
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۶۹/٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C.٪DB٪B۵٪DB٪B۰.٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪D۹٪BE٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC.٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۴٪D۸٪B۳٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۷٪D۹٪۹۴.٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AD٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۷٪D۹٪۹۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۵.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.html …

 • نشست‌های متفاوت بنیاد سعدی در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  #نمایشگاه_کتاب
  #بنیادسعدی
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۶۷/٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۸٪AA٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪AA.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸.٪DB٪۸C٪DA٪A۹٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C.٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸.٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.html …

 • حضور حداد عادل در راس بنیاد سعدی، فرصت مناسبی برای گسترش زبان فارسی است
  #بنیادسعدی #فارسی
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۲٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۶۴/٪D۸٪AD٪D۸٪B۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۸٪AD٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۹٪۸۴.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪۸C.٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪B۵٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪A۸٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪DA٪AF٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.html …

 • پنجمین المپیاد زبان فارسی آموزان ترکیه برگزار شد.
  #المپیاد #ترکیه #فارسی

  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۵۲/٪D۹٪BE٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵٪D۹٪BE٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪DA٪A۹٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html…

 • پنجمین المپیاد زبان فارسی آموزان ترکیه برگزار شد.
  #المپیاد #ترکیه #فارسی
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۵۲/٪D۹٪BE٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵٪D۹٪BE٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪DA٪A۹٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html …

 • معرفی فعالیت‌های آموزش زبان فارسی سفارت ایران در شبکه پر مخاطب تلویزیونی ونزوئلا
  #ونزوئلا #تلویزیون #فارسی
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۴۵/٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۱٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AA.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۴٪D۸٪A۸٪DA٪A۹٪D۹٪۸۷..٪D۹٪BE٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۵٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۷٪D۸٪A۸.٪D۸٪AA٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪B۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۶٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷.html …

 • دوره بهاره کلاس‌های آموزش زبان فارسی در ترکمنستان آغاز شد.
  #فارسی #ترکمنستان
  http://yon.ir/YFBKC

 • مسوولان لزوم بنیادی مستقل برای گسترش زبان فارسی در دنیا را پذیرفته اند.
  #زبان_فارسی #بنیادسعدی
  @HaddadAdel_ir
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۲۹/٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۴٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۵.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۹٪۸۲٪D۹٪۸۴.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪DA٪AF٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷.٪D۹٪BE٪D۸٪B۰٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.html …

 • آرزوی محمد سلوکی در برنامه دورهمی برای مردم ایران و زبان فارسی
  #مهران_مدیری
  #محمد_سلوکی
  #دورهمی
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۱۹/٪D۸٪A۲٪D۸٪B۱٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۸٪AD٪D۹٪۸۵٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪DA٪A۹٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪D۹٪۸۵.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.html …

 • برگزاری مراسم #نوروزی برای دانشجویان فارسی‌آموز #قرقیزستان
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۰۹/٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۵.٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲.٪D۹٪۸۲٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۲٪DB٪۸C٪D۸٪B۲٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.html …

 • دانشجویان رشته ایرانشناسی دانمارک به ایران اعزام می‌شوند
  #دانشجو #بنیادسعدی #دانمارک
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۰۳/٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DA٪A۹.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۹٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵.٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C.٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.html …

 • اساتید زبان فارسی درجهان نیازمند ارتقا و آموزش هستند.
  #آموزش #بنیادسعدی #اساتید
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۲٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۹۲/٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۸٪AF.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪AC٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AA٪D۹٪۸۲٪D۸٪A۷.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴.٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.html …

 • برگزاریِ «المپیاد زبان فارسی» در دانشگاهِ دخترانه ژمپو در قزاقستان
  #المپیاد #قزاقستان
  http://www.saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۸۹/٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۹۰.٪C۲٪AB٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵٪D۹٪BE٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪C۲٪BB.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۹٪۹۰.٪D۸٪AF٪D۸٪AE٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷.٪DA٪۹۸٪D۹٪۸۵٪D۹٪BE٪D۹٪۸۸.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۲٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۲٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.html …