• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/26 ساعت 15:35

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۴۷ نفر
  بستری جدید: ۴۲ نفر
  ترخیص: ۳۹ نفر
  فوتی: ۵ نفر
  بیماران بستری: ۳۰۰ نفر
  بیمار بدحال: ۸۶ نفر
  تست روزانه: ۷۶۴ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۵۶ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۹۶۱۸۶۹ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/25 ساعت 15:15

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۵۵ نفر
  بستری جدید: ۵۱ نفر
  ترخیص: ۳۰ نفر
  فوتی: ۷ نفر
  بیماران بستری: ۳۰۲ نفر
  بیمار بدحال: ۸۸ نفر
  تست روزانه: ۷۴۲ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۴۹ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۹۵۰۰۹۹ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/24 ساعت 13:37

  وزیر بهداشت وارد #قم شد و قرار است با علما و مراجع دیدار و گزارشی از روند اقدامات مقابله‌ای با #کرونا گزارش دهد.
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/23 ساعت 15:36

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۵۸ نفر
  بستری جدید: ۴۶ نفر
  ترخیص: ۵۹ نفر
  فوتی: ۸ نفر
  بیماران بستری: ۲۷۲ نفر
  بیمار بدحال: ۹۱ نفر
  تست روزانه: ۸۱۱ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۱۰ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۹۱۳۵۷۶ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/22 ساعت 15:21

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۶۲ نفر
  بستری جدید: ۵۴ نفر
  ترخیص: ۵۸ نفر
  فوتی: ۶ نفر
  بیماران بستری: ۲۹۳ نفر
  بیمار بدحال: ۸۳ نفر
  تست روزانه: ۶۵۱ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۷۶ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۹۱۲۶۴۵ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/20 ساعت 15:32

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۴۵ نفر
  بستری جدید: ۴۲ نفر
  ترخیص: ۸۸ نفر
  فوتی: ۶ نفر
  بیماران بستری: ۳۱۴ نفر
  بیمار بدحال: ۹۶ نفر
  تست روزانه: ۷۴۵ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۱۴ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۸۸۷۴۸۷ دوز
  #covid۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/19 ساعت 13:56

  واکسن #پاستوکووک وارد قم شد
  به محض ارائه دستورالعمل، تزریق این نوع واکسن نیز در #قم آغاز می‌شود.
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/17 ساعت 15:19

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۵۲ نفر
  بستری جدید: ۴۴ نفر
  ترخیص: ۴۰ نفر
  فوتی: ۷ نفر
  بیماران بستری: ۴۲۱ نفر
  بیمار بدحال: ۱۰۱ نفر
  تست روزانه: ۳۸۶ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۴۴ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۸۴۸۸۶۰ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/16 ساعت 15:18

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۷۱ نفر
  بستری جدید: ۵۳ نفر
  ترخیص: ۴۸ نفر
  فوتی: ۳ نفر
  بیماران بستری: ۴۲۴ نفر
  بیمار بدحال: ۱۰۱ نفر
  تست روزانه: ۴۰۶ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۵۰ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۸۳۷۳۱۵ دوز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/15 ساعت 15:18

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۷۳ نفر
  بستری جدید: ۶۴ نفر
  ترخیص: ۶۵ نفر
  فوتی: ۱۲ نفر
  بیماران بستری: ۴۲۲ نفر
  بیمار بدحال: ۱۰۱ نفر
  تست روزانه: ۵۲۳ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۵۸ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۸۲۸۱۸۲ دوز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/14 ساعت 15:40

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۷۷ نفر
  بستری جدید: ۵۷ نفر
  ترخیص: ۵۶ نفر
  فوتی: ۱۱ نفر
  بیماران بستری: ۴۳۵ نفر
  بیمار بدحال: ۱۰۵ نفر
  تست روزانه: ۸۵۷ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۶۵ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۸۱۸۰۰۲ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/12 ساعت 15:43

  در ۲۴ ساعت منتهی به دوازدهم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۸۱ نفر
  بستری جدید: ۶۲ نفر
  ترخیص: ۵۷ نفر
  فوتی: ۷ نفر
  بیماران بستری: ۴۶۸ نفر
  بیمار بدحال: ۱۲۲ نفر
  تست روزانه: ۸۱۰ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۲۴ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۷۹۸۸۴۸ دوز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/11 ساعت 14:23

  سرپرست وزارت آموزش و پرورش میگه: از نیمه دوم آبان، کلاس‌های حضوری مدارس با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود.
  در #قم احتمالا این موضوع اجرایی بشه
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/10 ساعت 15:39

  در ۲۴ ساعت منتهی به دهم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۶۹ نفر
  بستری جدید: ۶۷ نفر
  ترخیص: ۳۹ نفر
  فوتی: ۶ نفر
  بیماران بستری: ۴۷۹ نفر
  بیمار بدحال: ۱۲۶ نفر
  تست روزانه: ۵۶۷ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۳۸ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۷۷۰۸۵۵۴ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/09 ساعت 15:28

  در ۲۴ ساعت منتهی به نهم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۷۵ نفر
  بستری جدید: ۶۳ نفر
  ترخیص: ۶۸ نفر
  فوتی: ۸ نفر
  بیماران بستری: ۴۵۷ نفر
  بیمار بدحال: ۱۰۸ نفر
  تست روزانه: ۷۰۱ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۷۸ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۷۵۹۳۴۷ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/07 ساعت 16:02

  در ۲۴ ساعت منتهی به هفتم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۹۸ نفر
  بستری جدید: ۸۵ نفر
  ترخیص: ۸۸ نفر
  فوتی: ۱۱ نفر
  بیماران بستری: ۴۸۲ نفر
  بیمار بدحال: ۱۳۲ نفر
  تست روزانه: ۵۹۵ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۷۷ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۷۲۹۸۶۸ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/06 ساعت 20:41

  ۲۰۰ هزار دوز واکسن سینوفارم و ۵۰ هزار دوز واکسن برکت وارد #قم شد.
  دوز دوم واکسن #أسترازینکا هم موجوده و تزریق میشه
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/06 ساعت 15:30

  در ۲۴ ساعت منتهی به ششم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۸۰ نفر
  بستری جدید: ۶۷ نفر
  ترخیص: ۵۹ نفر
  فوتی: ۱۰ نفر
  بیماران بستری: ۴۹۶ نفر
  بیمار بدحال: ۱۵۴ نفر
  تست روزانه: ۴۴۴ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۷۴ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۷۱۵۷۴۲ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/05 ساعت 11:54

  پوشش واکسیناسیون #کرونا در قم از مرز ۵۰ درصد گذشت
  تاکنون واکسن نوبت اول در #قم: ۴۸۰ هزار و ۷۷۱ دوز
  واکسن نوبت دوم: ۲۲۵ هزار و ۳۶۴ دوز
  تمامی مراکز واکسیناسیون روز اربعین تا ساعت ۸ شب فعال هستند.
  #COVID۱۹Vic

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/03 ساعت 19:41

  ۳۵ هزار دوز واکسن ایرانی برکت وارد #قم شد.
  از فردا (یکشنبه چهارم مهرماه) تزریق نوبت اول و دوم این واکسن انجام می‌شود.
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/03 ساعت 11:08

  اونایی که منتظر واکسن #فایزر هستند، بدونند طبق گفته وزیر بهداشت؛ این نوع واکسن هر زمان وارد شد، فقط به کادر بهداشت و درمان و مادران باردار تزریق میشه.
  #COVID۱۹Vaccine

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/02 ساعت 15:27

  در ۲۴ ساعت منتهی به دوم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۱۰۷ نفر
  بستری جدید: ۹۲ نفر
  ترخیص: ۸۹ نفر
  فوتی: ۱۴ نفر
  بیماران بستری:۶۰۴ نفر
  بیمار بدحال: ۱۹۷ نفر
  تست روزانه: ۱۰۵۴ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۸۳ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۶۷۴۱۹۳ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/01 ساعت 13:44

  نوبت‌دهی واکسیناسیون به افراد ۱۵ سال به بالا رسید
  تمامی متولدین ۱۳۸۵ و قبل از آن در سراسر کشور می‌توانند از طریق سامانه http://salamat.gov.ir محل و زمان تزریق واکسن را انتخاب و در برابر #کرونا واکسینه شوند.
  #COVID۱۹Vaccine

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/06/31 ساعت 12:29

  به دنبال نزولی شدن وضعیت کرونا در #قم دو بیمارستان شهدا و علی ابن ابی طالب (ع) از ارائه خدمات به بیماران مبتلا به #کرونا خارج و دیگر بیمار کرونایی پذیرش ندارند.
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/06/30 ساعت 15:49

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۱۱۵ نفر
  بستری جدید: ۹۹ نفر
  ترخیص: ۱۱۷ نفر
  فوتی: ۹ نفر
  بیماران بستری: ۶۸۳ نفر
  بیمار بدحال: ۲۰۶ نفر
  تست روزانه: ۱۳۶۴ مورد
  تست‌های مثبت: ۳۰۹ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۶۴۱۶۸۱ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/26 ساعت 21:00

  دوز اول واکسن #استرازینکا از فردا (سه شنبه ۲۷مهر) در تمام مراکز واکسیناسیون #قم موجود است.
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/26 ساعت 09:31

  یک گروه مطالعات بین المللی میگه، #کرونا موجب شده که افسردگی ۲۸ درصد و اضطراب ۲۶ درصد افزایش پیدا کنه.
  این میزان افسردگی و اضطراب در خانم‌ها بیشتر از آقایون بوده.
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/24 ساعت 15:48

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۵۵ نفر
  بستری جدید: ۴۹ نفر
  ترخیص: ۲۷ نفر
  فوتی: ۶ نفر
  بیماران بستری: ۲۸۸ نفر
  بیمار بدحال: ۹۱ نفر
  تست روزانه: ۴۸۸ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۹۲ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۹۳۸۱۸۰ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/23 ساعت 16:17

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۵۸ نفر
  بستری جدید: ۴۶ نفر
  ترخیص: ۵۹ نفر
  فوتی: ۸ نفر
  بیماران بستری: ۲۷۲ نفر
  بیمار بدحال: ۹۱ نفر
  تست روزانه: ۸۱۱ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۱۰ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۹۲۴۷۳۷ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/22 ساعت 23:27

  واکسن #پاستوکووک در مراکز واکسیناسیون در #قم برای نوجوانان ۱۲تا ۱۷ سال در حال تزریق هست.
  فردا روز جمعه هم مراکز باز و واکسن تزریق میشه.
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/21 ساعت 15:49

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۵۸ نفر
  بستری جدید: ۴۶ نفر
  ترخیص: ۵۳ نفر
  فوتی: ۴ نفر
  بیماران بستری: ۳۰۳ نفر
  بیمار بدحال: ۸۵ نفر
  تست روزانه: ۵۷۰ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۵۵ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۹۰۱۴۷۵ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/19 ساعت 15:34

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۵۳ نفر
  بستری جدید: ۴۸ نفر
  ترخیص: ۸۲ نفر
  فوتی: ۱۳ نفر
  بیماران بستری: ۳۶۶ نفر
  بیمار بدحال: ۹۲ نفر
  تست روزانه: ۸۶۶ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۸۹ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۸۷۳۱۶۲ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/18 ساعت 15:28

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۷۲ نفر
  بستری جدید: ۶۵ نفر
  ترخیص: ۷۱ نفر
  فوتی: ۲ نفر
  بیماران بستری: ۴۱۳ نفر
  بیمار بدحال: ۱۰۴ نفر
  تست روزانه: ۴۸۶ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۲۰ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۸۶۲۳۱۹ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/17 ساعت 13:34

  مسولان بهداشتی #قم میگن تا به امروز فقط ۲۲ درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال قمی برای تزریق واکسن مراجعه کردند.
  به گفته مسولان، اگر دانش آموزی واکسن نزنه، باید هفته‌ای دو بار با هزینه شخصی تست pcr بده تا بتونه سر کلاس بره.
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/16 ساعت 13:45

  خبر خوب اینکه بعد از مدت‌ها که آمار فوتی‌های کرونا مثبت در #قم دو رقمی و بالا بود، امروز این آمار به ۳ نفر رسید و ان شالله روز به روز هم کمتر بشه.
  درصد واکسیناسیون #کرونا در قم هم از ۶۰ درصد گذشت.
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/14 ساعت 20:37

  در پی نزولی شدن آمار کرونایی در قم، از روز شنبه ۱۷ مهرماه بیمارستان کرونایی فرقانی #قم جزو بیمارستان‌های پاک محسوب شده و علاوه بر خدمات قبل از #کرونا به مادران باردار نیز خدمات دهی میکنه
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/13 ساعت 15:01

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۸۳ نفر
  بستری جدید: ۷۷ نفر
  ترخیص: ۸۹ نفر
  فوتی: ۱۱ نفر
  بیماران بستری: ۴۴۵ نفر
  بیمار بدحال: ۱۰۸ نفر
  تست روزانه: ۸۴۴ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۵۱ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۸۰۹۴۳۴ دوز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/11 ساعت 15:05

  در ۲۴ ساعت منتهی به یازدهم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۸۴ نفر
  بستری جدید: ۷۳ نفر
  ترخیص: ۷۱ نفر
  فوتی: ۱۱ نفر
  بیماران بستری: ۴۷۰ نفر
  بیمار بدحال: ۱۲۶ نفر
  تست روزانه: ۵۰۳ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۰۳ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۷۸۶۳۶۸ دوز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/10 ساعت 16:40

  ۱۰ هزار دز واکسن برکت، ۶۵۰۰ دز واکسن سینوفارم و ۷ هزار دز واکسن #آسترازنکا وارد #قم شد.
  افراد بالای ۱۲ سال(۱۳۸۸ و قبل از آن) می‌توانند با مراجعه به مراکز تجمیعی واکسیناسیون واکسن کرونا تزیق کنند.
  #COVID۱۹Vic

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/10 ساعت 09:01

  حسین زرینی پرستار ۲۵ ساله بیمارستان فرقانی #قم آسمانی شد.
  وی بر اثر ایست قلبی فوت کردند و مبتلا به #کرونا نبود.

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/08 ساعت 14:57

  در ۲۴ ساعت منتهی به هشتم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۸۴ نفر
  بستری جدید: ۶۳ نفر
  ترخیص: ۶۵ نفر
  فوتی: ۱۰ نفر
  بیماران بستری: ۴۷۰ نفر
  بیمار بدحال: ۱۲۵ نفر
  تست روزانه: ۸۶۰ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۰۶ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۷۴۳۵۹۸ دوز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/07 ساعت 08:52

  فرماندار #قم: از تمام روش‌ها برای تبلیغات تزریق واکسن استفاده شده و دیگه بسه.
  من: توی بخش قنوات که حوزه کاری شماست چند درصد واکسن زدند؟
  فرماندار: فقط ۲۱ درصد!
  خدایا ما رو از شر این بی سوادها خلاص کن
  بلند بگو آمین …

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/06 ساعت 16:31

  آغاز نوبت‌دهی واکسیناسیون برای افراد ۱۲ سال به بالا
  از هم‌اکنون تمامی متولدین ۱۳۸۸ و قبل از آن در سراسر کشور می‌توانند از طریق سامانه http://salamat.gov.ir محل و زمان تزریق واکسن #کرونا را انتخاب کنند.
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/05 ساعت 15:08

  در ۲۴ ساعت منتهی به پنجم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۷۹ نفر
  بستری جدید: ۷۰ نفر
  ترخیص: ۹۵ نفر
  فوتی: ۱۶ نفر
  بیماران بستری: ۴۹۸ نفر
  بیمار بدحال: ۱۹۱ نفر
  تست روزانه: ۱۱۹۱ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۶۶ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۷۰۵۸۳۴ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/04 ساعت 15:19

  در ۲۴ ساعت منتهی به چهارم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۹۸ نفر
  بستری جدید: ۵۹ نفر
  ترخیص: ۱۰۶ نفر
  فوتی: ۱۲ نفر
  بیماران بستری: ۵۳۹ نفر
  بیمار بدحال: ۲۰۴ نفر
  تست روزانه: ۸۷۸ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۹۹ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۶۹۰۵۷۴ دوز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/03 ساعت 15:24

  در ۲۴ ساعت منتهی به سوم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۷۸ نفر
  بستری جدید: ۶۰ نفر
  ترخیص: ۴۷ نفر
  فوتی: ۱۹ نفر
  بیماران بستری: ۵۹۸ نفر
  بیمار بدحال: ۱۹۱ نفر
  تست روزانه: ۱۱۷۵ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۸۴ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۶۸۰۰۸۴ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/02 ساعت 16:46

  فیلم‌های صدا و سیما در مورد دوران #دفاع_مقدس و که میبینم، فقط به این فکر میکنم چرا جنگ ۸ سال طول کشیده؟!
  بر اساس منطق این فیلم‌ها باید دو ماهه ایران پیروز جنگ میشد.

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/01 ساعت 15:08

  در ۲۴ ساعت منتهی به اول مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۹۳ نفر
  بستری جدید: ۸۳ نفر
  ترخیص: ۹۶ نفر
  فوتی: ۱۰ نفر
  بیماران بستری: ۶۱۵ نفر
  بیمار بدحال: ۱۹۹ نفر
  تست روزانه: ۱۰۵۶ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۶۳ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۶۶۴۲۲۹ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/06/31 ساعت 15:23

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۸۴ نفر
  بستری جدید: ۷۶ نفر
  ترخیص: ۱۱۰ نفر
  فوتی: ۱۱ نفر
  بیماران بستری: ۶۳۸ نفر
  بیمار بدحال: ۲۰۸ نفر
  تست روزانه: ۱۰۲۲ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۷۹ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۶۵۳۱۵۴ دوز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/06/31 ساعت 11:08

  میانگین واکسیناسیون افراد بالای ۶۰ سال در کشور، ۸۸ درصد است؛ در حالی که میانگین واکسیناسیون این گروه سنی در #قم کمتر از ۷۰ درصد است.
  لطفا بابا بزرگ مامان بزرگ‌ها رو بیارید واکسن بزنند.
  #COVID۱۹