• میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1400/02/02 ساعت 11:34


 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1400/01/21 ساعت 20:28

  معانی
  زیباشناسی سخن پارسی
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1400/01/06 ساعت 19:18

  وخشور شادی

  آنگه که خرد را به جهان درگسترد،
  خندان، ز جهان رفت مهین والامرد،
  گویند که «خندان، به جهان آمد او»:
  زرتشت که که شادی به جهان، او آورد.

  ۰۰/۰۱/۰۶

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1400/01/01 ساعت 20:55

  چون ابر به #نوروز
  رخ لاله بشست
  برخیز و به جام باده کن عزم درست
  کاین سبزه که امروز تماشاگه توست
  فردا همه از خاک تو برخواهد رست

  #چارانه #خیام

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1400/01/01 ساعت 00:46

  زروان و زندباف

  فردا برسد بهار؛ خرم بادت!
  هم بیشترک ز پار، خرم بادت!
  #زروان چو هزار خواندت، ای گل! زند؛
  آواز خوش هزار، خرم بادت!

  ۹۹/۱۲/۳۰

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/29 ساعت 22:13

  #نوروز
  #چارانه #خیام

  بر چهره‌ی گل شبنم #نوروز
  خوش است
  در صحن چمن روی دل‌افروز خوش است
  از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
  خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/21 ساعت 18:00

  یورکنامه‌ی نو (سفرنامه‌ی نیویورک)
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/19 ساعت 13:48

  ترجمانی ترزبانی
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/17 ساعت 13:45

  سخنی از سیمرغ
  گفتگو پیرامون #شاهنامه

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/14 ساعت 16:21

  سراچه آوا و رنگ
  خاقانی‌شناسی
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/12 ساعت 17:15

  یورکنامه‌ی نو
  میرجلال‌الدین کزازی
  #سفرنامه

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/10 ساعت 16:08

  رخسار صبح
  خاقانی شروانی
  بر بنیاد واژه‌شناسی، زیباشناسی، ژرفاشناسی
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/08 ساعت 16:04

  پرنیان پندار
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/07 ساعت 16:03

  پند و پیوند
  گزارش بیست غزل حافظ
  برپایه‌ی زیباشناسی و باورشناسی
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/05 ساعت 15:58

  نامه‌ی باستان ۸
  ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی
  از پادشاهی یزدگرد تا پادشاهی هرمزد
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/03 ساعت 15:56

  نامه‌ی باستان ۶
  ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی
  از پادشاهی لهراسب تا پادشاهی دارای داراب
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/01 ساعت 15:52

  نامه‌ی باستان ۴
  ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی
  از فرود سیاوش تا اکوان دیو
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/11/29 ساعت 15:50

  نامه‌ی باستان ۲
  ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی
  از پادشاهی نوذر تا پایان رستم و سهراب
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/11/27 ساعت 15:13

  مازهای راز
  جستارهایی در شاهنامه
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/11/24 ساعت 16:11

  خاقانی شروانی
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/11/21 ساعت 21:20

  سخنی از سیمرغ
  گفتگو با میرجلال‌الدین کزازی پیرامون شاهنامه فردوسی
  سامان ح اصفهانی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/11/20 ساعت 16:02

  فرهنگ نظریه و نقد ادبی — واژگان ادبیات و حوزه‌های وابسته
  سعید سبزیان م.
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/11/18 ساعت 17:52

  در دریای دری
  نگاهی به تاریخ شعر فارسی
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/11/16 ساعت 16:47

  دستان مستان
  گزیده‌ای از سروده‌ها
  میرجلال‌الدین کزازی (زروان)

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/11/13 ساعت 17:47

  دیوان میرزا محمدباقر حسینی
  ویرایش میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1400/05/15 ساعت 09:51

  بازنمایی زن در اسطوره‌های ایران
  #میرجلال‌الدین_کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1400/01/22 ساعت 22:42

  بدیع
  زیباشناسی سخن پارسی
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1400/01/20 ساعت 23:05

  بیان
  زیباشناسی سخن پارسی
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1400/01/06 ساعت 12:08

  زادروز فره‌وفروز

  امروز که روز زادن زرتشت است،
  شادی، همه، این زمانمان در مشت است.
  با روشنی رای و روان و ره، او
  در گیتی و مینو، سر و دل را، پشت است.

  ۰۰/۰۱/۰۶

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1400/01/01 ساعت 01:10

  فرخنده‌ترین روز

  از ماه سپند، امروز می‌دان که برین روز است؛
  انبوه شگفتی‌ها بنهفته درین روز است.
  فردا که فراز آید فرورمه فروردین،
  در شور شکفتن‌ها، فرخنده‌ترین روز است.

  ۹۹/۱۲/۳۰

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/30 ساعت 11:45

  آتش با آتش

  فردا برسد بهار نو، جان‌افروز؛
  جان و دل زندگان، به یکسان، افروز.
  آن آتش آبگونه، در جام بلور،
  با آتش گل که شد فروزان، افروز.

  ۹۹/۱۲/۳۰

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/25 ساعت 13:58

  روز شاهنامه

  وه وه که رسید روز فرخنده‌ی ارد:
  روزی که فراموش نخواهیمش کرد!
  امروز ابرمرد سخن: فردوسی،
  شهنامه‌ی خویش را به پایان آورد.

  ۹۹/۱۲/۲۵

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/20 ساعت 16:04

  تندبادی از کنج
  گزارشی از داستان رستم سهراب شاهنامه
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/18 ساعت 14:47

  سوزن عیسی
  گزارش چامه‌ی ترسایی خاقانی
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/16 ساعت 16:23

  شگرف و شگفت
  جستارها و نوشتارهایی در فرهنگ و ادب ایران
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/13 ساعت 18:13

  رویا، حماسه، اسطوره
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/11 ساعت 16:09

  روزهای کاتالونیا
  میرجلال‌الدین کزازی
  #سفرنامه

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/09 ساعت 16:06

  پارسا و ترسا
  گزارشی از داستان شیخ صنعان در منطق‌الطیر عطار نیشابوری
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/08 ساعت 16:04

  پرنیان پندار
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/06 ساعت 16:00

  نامه‌ی باستان ۹
  ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی
  از پادشاهی خسرو پرویز تا پادشاهی یزدگرد
  میر‌جلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/04 ساعت 15:57

  نامه‌ی باستان ۷
  ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی
  از پادشاهی اسکندر تا پادشاهی بهرام گور
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/12/02 ساعت 15:55

  نامه‌ی باستان ۵
  ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی
  از داستان بیژن و منیژه تا آغاز پادشاهی لهراسب
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/11/30 ساعت 15:51

  نامه‌ی باستان ۳
  ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی
  داستان سیاوش
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/11/28 ساعت 15:49

  نامه‌ی باستان ۱
  ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی
  از آغاز تا پادشاهی منوچهر
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/11/26 ساعت 15:12

  خشم در چشم
  گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/11/23 ساعت 16:10

  گامی در بیکران — گزارش بیست و یک غزل حافظ
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/11/21 ساعت 16:06

  فرهنگ پارسی
  برپایه‌ی واژگان نژاده و ناب
  برساخته و در پیش نهاده و به کار گرفته‌ی #میرجلال‌الدین_کزازی
  سیمین جلالی، با همکاری هوتن اشتری

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/11/19 ساعت 14:59

  گزارش دشواری‌های دیوان #خاقانی
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/11/17 ساعت 14:48

  دیر مغان
  گزارش بیست غزل حافظ
  میرجلال‌الدین کزازی

 • میرجلال‌الدین کزازی   MJ_Kazzazi@

  1399/11/15 ساعت 14:45

  در آسمان جان — جستارها
  میرجلال‌الدین کزازی