• سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1400/10/24 ساعت 19:44

  Just posted a photo @ Tehran, Iran

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1400/10/22 ساعت 19:34

  Just posted a photo @ انقلاب https://instagram.com/p/CYotUvxK۳GN/?utm_medium=twitter…

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1400/10/18 ساعت 19:17

  Just posted a photo @ Tehran, Iran

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1400/10/16 ساعت 17:28

  Just posted a photo @ کتابخانه من

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1400/10/08 ساعت 20:35

  Just posted a photo @ Iran Artists خانه هنرمندان ایران

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1400/10/05 ساعت 19:15

  Just posted a photo @ ایران

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1400/10/02 ساعت 14:25

  Just posted a photo @ فرهنگسرای گلستان Golestan cultural Center

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1400/09/28 ساعت 18:51

  Just posted a photo @ Darakeh درکه

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1400/09/25 ساعت 12:50

  Just posted a photo @ تهران

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1400/09/21 ساعت 21:15

  Just posted a photo @ مازندران

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1400/09/14 ساعت 20:24

  Just posted a photo @ تهرانپارس

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1399/02/29 ساعت 22:50

  For further information and sending of works please contact:
  kashefi.ali@gmail.com

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1399/02/29 ساعت 22:50

  some areas are as follows:
  - Indigenous storytelling in different regions of the world
  - Educational, training and therapeutic uses of storytelling
  - Storytelling in ancient and historical sources
  - Digital, modern and postmodern storytelling
  - Storytelling and the other arts.

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1399/02/29 ساعت 22:50

  Works can be presented in various written forms such as articles, research articles, review articles, essays, notes, memoirs, historical studies, monographs, critiques, presentation of documents and works of reference, etc

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1399/02/29 ساعت 22:50

  Shahrzaad as a literary non-periodic publication is dedicating its first issue to the subject of storytelling, story research and fables.
  Shahrzaad is supported by scholars from around the world. It accepts articles in Persian, English and German.

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1399/02/29 ساعت 21:50

  For further information and sending of works please contact:
  kashefi.ali@gmail.com

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1398/11/03 ساعت 13:44

  به اقتضای کار با ما مصاحبه‌های زیادی می‌شود. همه یا از کارهایمان میپرسند یا درباره اتفاقات روز یا ادبی. این مصاحبه‌ام با #هنرآنلاین رادوست دارم. چون کمی از خودم پرسیدند. چیزی که ظاهرا در #رسانه‌های خبرزده جایی ندارد
  http://www.honaronline.ir/٪D۸٪A۸٪D۸٪AE٪D۸٪B۴-٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF-٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-۸/۱۴۴۳۱۵-٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۱٪DB٪۸C-٪D۸٪AE٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲-٪D۸٪AF٪D۸٪BA٪D۸٪AF٪D۸٪BA٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪A۸٪D۸٪AD٪D۸٪AB-٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪BA٪DB٪۸C٪D۸٪B۱-٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF٪DA٪A۹-٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷-٪D۸٪AE٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۸٪AC٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵-٪D۹٪۸۷٪DB٪۸C٪DA٪۸۶-٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۲٪D۸٪AA-٪D۸٪B۴٪D۸٪B۹٪D۸٪B۱-٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵-٪D۸٪AC٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AD٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۱٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪D۸٪AA-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۸٪AF٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF …

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1398/10/05 ساعت 16:16

  #جشنواره_قصه_گویی امسال چند حسن داشت: قصه گویی انگلیسی بچه‌های ایرانی، داوران نوجوان، قصه گویی چهره‌های معروف. و دو عیب بزرگ مرتبط باهم.: یکی اکثریت داشتن هنرپیشه هاو سلبریتی‌ها در تیم‌های داوری و کنار گذاشتن تخصص‌های مرتبط با قصه گویی و دیگر نمایش بودن و قصه نبودن برخی اجرا‌ها

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1398/10/05 ساعت 16:16

  از نوشته هایی که می‌خوانم بر می‌آید جریانی در #کانون_پرورش_فکری معترض #جشنواره_قصه_گویی به دلیل غیر کانونی بودن آن هستند. باید بگویم بزرگترین حسن و تحول جشنواره در سالهای اخیر شکستن حصار و ملی کردن آن بوده است. جشنواره درون سازمانی و اداری هیچ ارزشی ندارد

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1398/09/15 ساعت 09:51

  https://www.instagram.com/p/B۵s۷۵OMJ۵L۰/?igshid=۱bii۰rmnzr۴ck …

  من مقصرم . من شرمنده‌ام . من روسیاهم.

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1398/06/27 ساعت 19:15

  از مراسم #کتاب_سال_عاشورا بر می‌گردم. نمونه‌ای خوب از یک جشنواره غیر دولتی و تخصصی که با رویکرد استمرار و استفاده از دایره وسیع متخصصان به جایگاه مناسبی در مخاطبانش رسیده است.
  #کتاب #ادبیات_کودک #علشورا

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1398/05/27 ساعت 10:33

  خدا رو شکر که قصه گویی اینقدر فراگیر شده
  حالا خیلی از مردم هم جشنواره #قصه_گویی #کانون_پرورش_فکری_کودکان را می‌شناسند. خوشحالم در شکل گیری و مسیر این #جشنواره از بیست سال قبل و با تدریس تخصصی این درس در دانشگاه با این اتفاق همراه بوده‌ام

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1398/05/15 ساعت 19:00

  خدا رو شکر می‌کنم که قبل از مرگ #یاسوج و استان #کهگیلویه را دیدم.خیلی قشنگه. بهشته انگار. چقدر کشورم و مردمش را دوست دارم. در شهرهای کوچک فراوانند مردمی که نه دزد و دروغگو هستند و نه مایوس و نا امید. بچه‌ها #ایران را نجات خواهند داد. #ایرانگردی #اکوتوریسم #شکرگزاری #سفر

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1398/05/13 ساعت 17:55

  شما کی عاشق شدید؟
  پسرم سیدحافظ در یازده ماهگی دلش رفته پی هوای یکی.
  حالا هم با هر آهنگ غمگینی میره توی فکر
  #عشق

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1398/05/11 ساعت 13:31

  نعمتهای خدابیشتر از اونی اند که فکر میکنیم مثلا برای یک #نویسنده نعمتیه که دوستان کتابش را قبل از دادن به #ناشر بخوانند. آخرین جلدمجموعه #من_مسلمانم را برای #مهدی_طیب، سیدعلیمحمد رفیعی #محمدرضازائری و علی شیخ‌الاسلامی فرستادم و دارند نظر میدهند. #شکرگزاری
  #ادبیات_کودک #سبک_زندگی